Szkolenie w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW

Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków o wybór operacji do jednostki centralnej KSOW (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie) w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW

Temat szkolenia: Warunki, kryteria i tryb wyboru operacji partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich oraz warunki refundacji kosztów – konkurs nr 3/2019 na wybór operacji realizowanych w 2019 r.

Data i godzina szkolenia: 21 i 24 stycznia 2019 r. w godzinach 10.30 – 15.30 – jeden termin do wyboru

Miejsce szkolenia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, ul. Wspólna 30, sala konferencyjna nr 49/51

Odbiorcy szkolenia – przedstawiciele podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków o wybór operacji do jednostki centralnej KSOW (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie) – nie więcej niż 2 przedstawicieli łącznie na dwóch szkoleniach

Zgłoszenie na szkolenie – Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać na formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (w załączeniu). Skan wypełnionego zgłoszenia należy przesłać na adres email s.kalinowska@cdr.gov.pl w terminie do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 15:00. W przypadku większej liczby zgłoszonych uczestników niż liczba dostępnych miejsc, o udziale w szkoleniu będzie decydował termin otrzymania zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się na szkolenie zainteresowany zostanie poinformowany e-mailem na adres wskazany w zgłoszeniu.

Program szkolenia:

10:30 -10:40 Powitanie uczestników i przedstawienie programu szkolenia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10:40-11:00 Przedstawienie informacji zawartych w ogłoszeniu o konkursie – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11:00-12:30  Formularz wniosku o wybór operacji – sposób wypełniania i najczęściej popełniane błędy – Jednostka Centralna KSOW, Pytania – Uczestnicy

12:30-13:30  Przerwa

13:30-14:10 Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców – art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców – art. 43a ustawy ww. ustawy – najczęściej popełniane błędy – Jednostka Centralna KSOW Rozeznanie rynku dla zamówień nieprzekraczających kwoty 30 tys. euro ­– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Jednostka Centralna KSOW, Pytania – Uczestnicy

14:10-14:40 Formularz umowy – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14:40-15:30 Najczęściej popełniane błędy na etapie realizacji operacji, skutkujące nieprawidłowościami we wnioskach o refundację – Jednostka Centralna KSOW

Pytania – Uczestnicy

Dokumenty do pobrania:

  • Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu pobierz
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz
  • Program szkolenia – pobierz