Grupa Operacyjna – Moja Soja

Zachęcamy do zapoznania się z wdrażanymi przez Grupę Operacyjną Moja Soja innowacyjnymi rozwiązaniami w wybranych gospodarstwach rolnych uprawiających i skarmiających nasiona soi.

 

Tytuł operacji : Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania dla gospodarstw rolnych

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji: system produkcji rolniczej

Okres realizacji operacji: 18.05.2018 – 31.12.2019

Źródła finansowania operacji: uzyskana dotacja PROW-2014-2020 oraz środki własne członków Konsorcjum Moja Soja

Całkowity budżet operacji : 766 504,74 zł.

Obszar na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) NR 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.Urz.UE.L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn.zm.); Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji: pilski, bydgosko-toruński

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów:

W ramach operacji przeprowadzone zostaną badania polowe oraz testy nad odpowiednimi odmianami soi, inokulantami do nasion oraz doskonaleniem ochrony przed chwastami, prowadząc do maksymalizacji plonów i minimalizacji kosztów uprawy soi konwencjonalnej. Ponadto, pięć gospodarstw rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego będzie prowadziło 5 ha plantacje rozwojowe soi przez okres dwóch lat. Nasiona soi z własnej produkcji będą przeznaczane do skarmiania trzody chlewnej i bydła mlecznego we własnych gospodarstwach. Rolnicy zakupią ekstrudery, lub skorzystają zusługi ekstruzji, na potrzeby produkcji śruty sojowej gotowej do skarmiania we własnej produkcji zwierzęcej
Głównym celem operacji jest zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych poprzez przedstawienie rolnikowi kompleksowej metodologii uprawy, nawożenia i ochrony konwencjonalnych odmian soi, wybranych w trakcie badań terenowych i charakteryzujących się najwyższą wydajnością i dostosowaniem do żywienia poprzez ekstruzję nasion oraz ich wykorzystanie w optymalnie zbilansowanych paszach stosowanych w żywieniu zwierząt. Jedną z możliwości tej operacji będzie analiza ekonomiczna opłacalności uprawy soi, jej ekstruzji i wykorzystania do skarmiania we własnym gospodarstwie rolnym na przykładzie trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata: 

Rezultatem operacji w jego ostatecznym wymiarze jest wzrost dochodów rolników, uczestników konsorcjum, który to wzrost zamierza się osiągnąć na skutek podjęcia działań, polegających na uwzględnieniu w produkcji zmieniających się potrzeb rynku, przy jednoczesnym zastosowaniu innowacyjnych elementów. Zastosowane innowacje z jednej strony umożliwiają realizację prorynkowych zmian, a z drugiej strony wzmacniający ich korzystny dla rolnika efekt ekonomiczny. W związku z tym, iż konwencjonalna soja jako roślina uprawna reaguje na uwarunkowania środowiskowe w sposób szczególny, te dotyczące klimatu, zaś operacja realizowana będzie w gospodarstwach rolnych leżących w woj. kujawsko-pomorskim i wielkopolski, to uzyskane rezultaty odnosić się będą do gospodarstw rolnych położonych w pasie szerokości geograficznej od równoleżnika stopnia 52 N do stopnia 54 N. Zakres operacji odnoszący się do stosowania nasion soi do skarmiania przy żywieniu trzody chlewnej, bydła opasowego i krów mlecznych, ma charakter uniwersalny i może być stosowany na terenie całego kraju. Również potrzeby na uzyskiwane w wyniku realizacji operacji wolne od GMO produkty żywnościowe mają skalę ogólnopolską i europejską, co potwierdzają analizy konsumenckich oczekiwań i preferencji w stosowaniu wolnych od GMO pasz na terenie Unii Europejskiej.

Adres strony internetowej dotyczącej operacji: www.mojasoja.eu