Nowe odmiany kukurydzy w 2018r.

W 2018 roku zostały wpisane do Krajowego rejestru odmian przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 23 nowe odmiany kukurydzy, w tym siedemnaście zalecanych do użytkowania na ziarno, trzy uprawy na ziarno i kiszonkę i trzy odmiany uniwersalne. Warto je poznać przed planowaniem zakupu ziarna na tegoroczne wysiewy.

Odmiany typowo ziarnowe

Amanova – Odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230.

Przydatna do użytkowania na ziarno. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość mała, na fuzariozę kolb średnia i głownię łodyg średnia, na głownię kolb – dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście i łodygi zasychają.

ES Faraday – Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-późna, FAO 260. Przydatna do użytkowania na ziarno. Średnio wysoko osadzona kolba. MTZ –duża. Ziarno typu Dent. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolby większy. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb dość mała, na głownię łodyg – dość duża, na głownię kolb – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

ES Hemingway – Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 250. Przydatna do użytkowania na ziarno. Ziarno typu Dent. MTN – duża. Średnio wysoko osadzona kolba. Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb i głownie kukurydzy – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

ES Inventive – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 240. Przydatna do użytkowania na ziarno i bioetanol. MTZ – duża. Średnio wysoko osadzona kolba. Jest odmianą o ziarnie w typie „Quick Dry”, czyli szybko i intensywnie oddającym wodę. Ziarno typu Dent. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy oraz głownie łodyg i kolb dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

ES Perspective – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 240. Przydatna do użytkowania na ziarno i bioetanol. Jest to najnowsza odmiana kukurydzy ziarnowej z grupy Tropical Dent. MTZ –duża. Bardzo duży udział skrobi mączystej warunkuje szybkie dosychanie ziarna, a dodatkowo luźne liście okrywowe kolb wpływają na szybkie oddawanie wody na polu. Rośliny wysokie . Średnio wysoko osadzona kolba.

Janero – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 240. Przydatna do użytkowania na ziarno; Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonu ziarna według badań z wielu krajów. Mieszaniec znakomicie przystosowuje się do różnych warunków uprawy. Rośliny średnio-wysokie, odporne na wyleganie, nie krzewiące się, o typie ziarna flint/dent. Młode rośliny mają bardzo dobry wigor początkowego wzrostu i tolerują chłody wiosenne.

Joffrey – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); odmiana średnio-wczesna, FAO 240. Przydatna do użytkowania na ziarno. Odmiana o wysokim potencjale plonowania i dużej jakości ziarna z przeznaczeniem na cele młynarskie (grys). W pierwszym roku badań COBORU osiągnęła wydajność 13,35 t/ha przy wilgotności 14%. Odmiana wyróżnia się długą kolbą typu flex, ziarnem flint/dent, cienką osadką i bardzo dobrym oddawaniem wody. Optymalna obsada na ziarno na stanowiskach dobrych 82-85 tys nasion/ha słabsze 75 – 80 tys nasion/ha.

Kaprilias – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230. Przydatna do użytkowania na ziarno. Odmiana ta ma bardzo grube ziarno na długich kolbach o cienkich osadkach i luźnych koszulkach przed zbiorem. Zdrowa łodyga aż do zbioru i niskie ryzyko infekcji fuzariozami. Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno. Charakteryzuje się też wysoką strawnością całych roślin. Doskonała tolerancja na chłody umożliwia jej uprawę również na najzimniejszych stanowiskach.

KWS Kampinos – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230 Ziarno typu flint/dent. Przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę; Jest to najlepsza wczesna odmiana ziarnowa wśród najnowszych odmian w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2016-2017 z plonem suchego ziarna ponad 13 t/ha. Wysoki plon połączony z doskonałym oddawaniem wody z ziarna – średnia wilgotność 26,9%. W uprawie na kiszonkę bardzo wysokie zawartości skrobi w kiszonce – powyżej 57% udziału kolb w ogólnym plonie suchej masy i wysoka koncentracja energii. Wysoki plon ogólny suchej masy całych roślin. Może być uprawiana na słabszych i zimnych glebach.

KWS Krogulec – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230. Ziarno typu flint dent. Przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę. W uprawie na ziarno odmiana o podwyższonej tolerancji na suszę. Daje wybitnie wysokie plony ziarna potwierdzone oficjalnie w Polsce. Ziarno doskonale oddaje wodę przed zbiorem. W uprawie na kiszonkędobry stay-green gwarantuje stabilny plon na kiszonkę i bezpieczny zbiór. Wysoka strawność całych roślin i najwyższa koncentracja energii. Może być uprawiana na słabszych i zimnych glebach.

KWS Salamandra – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230. Przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę. W uprawie na ziarno odmiana sprawdzona w doświadczeniach łanowych we wszystkich regionach uprawy kukurydzy, gdzie dawała rekordowe plony suchego ziarna. Bardzo duże kolby. Ze względu na wysoki potencjał plonowania zalecamy na żyzne gleby i maksymalne nawożenie. W uprawie na kiszonkę, najwyżej plonująca (wg oficjalnych badań COBORU 2016-2017). Drugie miejsce w plonie kolb (wysoki plon twardego ziarna flint-dent). Bardzo dobrze reaguje na nawożenie organiczne. Silny stay-green co daje więcej czasu na zbiór (plus 10 dni).

LG31250 – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio-późna, FAO 250-260. Przydatna do użytkowania na ziarno. Ziarno typu flint/dent. Odmiana charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach uprawy. Bardzo dobry wczesny wigor. Bardzo dobra wymłacalność ziarna. Bardzo dobre oddawanie wody, niskie koszty suszenia. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb średnia, na głownię łodyg dość duża, na głownię kolb dość mała; na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

MAS 11K – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 210. Przydatna do użytkowania na ziarno. Konkurencyjny plon ziarna w bardzo wczesnej grupie. Rośliny dobrze znoszą okres niedoboru wody. Nadaje się na środowiska podatne na suszę. Podczas dojrzewania dobre oddaje wodę. Gwarantuje niską wilgotność zbioru.

Plantus – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 250. Przydatna do użytkowania na ziarno. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb średnia, na głownię łodyg i kolb – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

RGT Metropolixx – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230. Ziarno typu flint dent. Odmiana przydatna do użytkowania na ziarno. Wyjątkowa zdrowotność odmiany w szczególności łodygi. Mało podatna na fuzarium kolb. Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno: 120,1 dt/ha = 104% wzorca (potwierdzony wynikami doświadczeń rejestrowych, COBORU 2017 r). Dobra tolerancja na warunki stresowe. Stabilna w plonowaniu.

SM Polonez (d. SMH 39515) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 220-230. Przydatna do użytkowania na ziarno. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg średnia, na fuzariozę kolb dość duża, na głownię łodyg i kolb – średnia, na omacnicę prosowiankę średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone

SY Pandoras – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 240. Przydatna do użytkowania na ziarno. Bardzo wysoki potencjał plonowania. Odmiana o bardzo dobrych cechach pokrojowych Wysoka, odporna na wyleganie. Rośliny o bardzo dobrej zdrowotności. Odmiana w typie czysty flint. Doskonale nadaje się do przemysłu młynarskiego. Odmiana o bardzo wysokiej zawartości skrobi w ziarnie – powyżej 37% – polecana do przemysłu spirytusowego. Nadaje się na wczesne siewy i stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną. Odmiana o bardzo silnym wczesnym wigorze.


Odmiany kiszonkowe

Amalfredo – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio-wczesna, FAO 240. Przydatna do użytkowania na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb duży, plon świeżej masy średni. Plon jednostek pokarmowych duży, struktura plonu średnia, wskaźnik koncentracji energii powyżej wzorca. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – powyżej wzorca. Strawność roślin poniżej średniej.

Brigado – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 250.Przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę. Przewaga cech flintowych w tej odmianie skutkuje bardzo dobrą tolerancją na chłody. Bardzo dobry wczesny wigor. Rośliny wysokie i odporne na wyleganie. Jest to jedna z najlepszych odmian kiszonkowych. Plon ogólny suchej masy bardzo duży, plon suchej masy kolb i plon świeżej masy duży. Plon jednostek pokarmowych bardzo duży, struktura plonu i wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach poniżej średniej. Strawność roślin średnia.

Ligato – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230. Przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę. Odmiana uniwersalna o dużym potencjale plonowania. Charakteryzuje się mocnym wczesnym wigorem, dobrą zdrowotnością i dobrą tolerancją na wiosenne chłody. Rośliny bardzo wysokie. Plon ogólny suchej masy duży, plon suchej masy kolb średni, plon świeżej masy dość duży. Plon jednostek pokarmowych, struktura plonu i wskaźnik koncentracji energii średnie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach poniżej średniej, na łodygach dość duża. Strawność roślin średnia.


Odmiany uniwersalne

Agro Janus – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio-wczesna, FAO 240. Przydatna do użytkowania na kiszonkę i ziarno. Jedna z 10 najlepszych odmian średnio wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2018 roku. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby większy. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb dość duża, na głownię łodyg dość duża, na głownię kolb średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone. W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny suchej masy, plon suchej masy kolb, plon świeżej masy duży. Plon jednostek pokarmowych duży, struktura plonu i wskaźnik koncentracji energii średnie. Odporność na głownie kukurydzy – duża. Strawność roślin poniżej średniej.

Keops – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 220. Przydatna do użytkowania na kiszonkę i ziarno. Odmiana może być uprawiana na glebach słabych i mozaikowatych. W uprawie na ziarno charakteryzuje się przyśpieszonym dojrzewaniem reszty rośliny, doskonały dry-down – dosychanie ziarna na polu. Dobrze znosi uprawę w monokulturze. W uprawie na kiszonkę – najwyższa koncentracja energii i wysoki plon ogólny całych roślin oraz skrobi. Polecana do uprawy na bardzo wczesną kiszonkę.

SM Pokusa – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230. Przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby mniejszy. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na głownie oraz fuzariozy kolb i łodyg średnia, na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone. W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny suchej masy duży, plon suchej masy kolb średni, plon świeżej masy duży. Plon jednostek pokarmowych średni, struktura plonu średnia, wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. Odporność na głownię kolb średnia, na głownię łodyg dość mała. Strawność roślin poniżej średniej.

Źródło: https://cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/2835-nowe-odmiany-kukurydzy-w-2018-r