Czy nowoczesne technologie to sposób na lepsze rolnictwo? Wypełnij ankietę!

Rolnictwo precyzyjne to zintegrowany system rolniczy oparty na informacjach i produkcji, którego celem jest zwiększenie wydajności, produktywności i rentowności całej produkcji rolnej, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum niezamierzonego wpływu na środowisko.

Na rynku rolniczym, na którym marża brutto i rentowność są często coraz mniejsze, zastosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego może wpłynąć na zwiększenie gospodarczych, środowiskowych i społecznych wyników pracy gospodarstwa rolnego.

Technologie rolnictwa precyzyjnego mogą obejmować np. wykorzystanie technologii informacyjnej, danych pozycjonowania satelitarnego, teledetekcji i gromadzenia danych proksymalnych. Jednym z elementów technologii rolnictwa precyzyjnego jest np. lokalna adaptacja mechanizacji produkcji polowej, która pozwala podejmować trafniejsze decyzje dotyczące wykorzystania zasobów i praktyk agronomicznych, aby lepiej dopasować gleby i wymagania upraw, ponieważ są one różne przypadku danego pola.

Kilka konkretnych przykładów korzyści, jakie wynikają z technologii rolnictwa precyzyjnego:

·         wzrost dochodu rolników;

·         zoptymalizowanie wydajności produkcji;

·         ograniczenie emisji do środowiska;

·         lepsze przystosowania do niekorzystnych zdarzeń pogodowych i większa odporność na nie;

·         większa efektywność pracy;

·         ograniczenie trudnych warunków pracy.

Ankieta została przekazana rolnikom we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej i jest skierowana zarówno do osób korzystających z technologii rolnictwa precyzyjnego, jak i osób, które z nich nie korzystają. Udział w niniejszej ankiecie pozwoli uzupełnić braki w danych i wiedzy na temat stosowania technologii rolnictwa precyzyjnego na poziomie europejskim. Pomoże również w zrozumieniu zastosowania technologii rolniczych oraz potrzeb rolników i spółdzielni rolniczych.
Wyniki ankiety wniosą wkład w trwającą dyskusję na temat sposobu, w jaki polityka i zainteresowane strony (w tym stowarzyszenia rolników) mogą wesprzeć rozpowszechnianie i efektywne korzystanie z technologii rolnictwa precyzyjnego, np. sposobu, w jaki można wypełnić luki we wdrażaniu (wynikające np. z problemów związanych z łącznością i interoperacyjnością).

Ankietę przeprowadza się równolegle z podobnymi ankietami kierowanymi do przedsiębiorstw z sektora maszyn rolniczych i do organów publicznych. Ankietę organizuje się we współpracy z europejskim stowarzyszeniem rolników Copa-Cogeca, europejską siecią krajowych stowarzyszeń producentów maszyn rolniczych CEMA, służbami Komisji Europejskiej w DG AGRI, Wspólnym Centrum Badawczym oraz Eurostatem i Europejską Agencja Środowiska.