Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości – relacja

W dniach 10-15 września 2018 r. odbył się wyjazd studyjny do Czech-Austrii i na Słowację –Węgry oraz konferencja w zakresie operacji pn. „Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości”, zorganizowany przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Operacja zrealizowana została w ramach umowy dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2018 na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019 w zakresie SIR.

Celem operacji było upowszechnianie wiedzy i transfer dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji o charakterze organizacyjnym, procesowym lub marketingowym w odniesieniu do produkcji i sprzedaży żywności wysokiej jakości wykorzystując w tym celu krótkie łańcuchy dostaw. Operacja miała za zadanie rozpowszechniania korzyści płynących z networkingu w sektorze rolno-spożywczym, zawiązywania partnerstw w celu dywersyfikacji źródeł dochodu i tworzenia grup operacyjnych, rozpoznania oczekiwań i postaw nabywczych konsumentów regionalnych produktów żywnościowych oraz dyferencjacji produktów regionalnych w tym wdrażania strategii wyróżniania tych produktów według tożsamości regionalnej i wykorzystania czynnika tradycji w marketingu.

Wyjazd obfitował w wiele ciekawych wizyt i inspirujących spotkań z rolnikami i przedstawicielami instytucji za rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w odwiedzanych państwach. Uczestnicy mieli niepowtarzalną możliwość wymiany spostrzeżeń, poglądów i własnych doświadczeń pomiędzy sobą, nawiązania nowych kontaktów oraz podjęcia tematu o możliwościach i zawiązania partnerstwa, w tym grupy operacyjnej.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej, samorządu rolniczego oraz rolnicy i doradcy z czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Więcej informacji