Partnerstwo dla rozwoju II – relacja

W dniach 26-27 czerwca 2018 r. w Grudziądzu oraz w dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Częstochowie, odbyły się szkolenia poświęcone działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zorganizowane przez pracowników Centrum Doradztwa Rolniczegow Brwinowie realizujących zadania na rzecz SIR. W rekrutację uczestników szkoleń zaangażowali się brokerzy innowacji SIR, przyjeżdżając wraz z członkami potencjalnych Grup Operacyjnych EPI, z którymi współpracują. W wydarzeniach wzięły udział 123 osoby, w tym: rolnicy, przedstawiciele związków branżowych rolników i grup producentów rolnych, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz doradcy rolniczy.

W ramach szkoleń przekazano informacje dotyczące:

  • Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym bieżącej działalności Sieci oraz roli brokerów innowacji,
  • założeń działania „Współpraca” w celu standaryzacji wiedzy,
  • bieżących problemów pojawiających się przy tworzeniu Grup Operacyjnych, a także dokonano analizy nowych inicjatyw,
  • planowanych zmian rozporządzenia w ramach działania „Współpraca”, które zostały przekazane podczas panelu poprowadzonego przez przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • doświadczeń i efektów pilotażowego naboru do działania, które zostały przekazane podczas panelu poprowadzonego przez przedstawicieli Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolenia stały się okazją do nawiązania wielopodmiotowych kontaktów, wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia Grup Operacyjnych oraz wiedzy w poszczególnych dziedzinach rolnictwa i produkcji żywności. Sesja poświęcona sieciowaniu została bardzo wysoko oceniona przez uczestników szkoleń.

Szkolenia okazały się niezwykle potrzebne, odpowiadające na potrzeby grupy docelowej operacji. Rozwiały wątpliwości i wzbogaciły wiedzę uczestników nt. działania „Współpraca”, dając tym samym możliwość świadomego przystąpienia do poszukiwania i wdrażania innowacji w rolnictwie w ramach działania.

Projekt „Partnerstwo dla rozwoju II” został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.