Doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych działających w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI) we włoskim regionie Emilia-Romania.

Dnia 11 Kwietnia 2018 roku w Budynku Delegatury Regionu Emilia-Romania w Brukseli odbyła się konferencja pt: „Make innovation in Agriculture work. The Experience of Operational Groups in Emilia-Romagna.” Konferencja dotyczyła doświadczeń w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych działających w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI) we włoskim regionie Emilia-Romania. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, rolniczych instytucji doradczych, stowarzyszeń, fundacji oraz instytucji naukowo-badawczych z Belgii, Holandii, Francji, Niemiec, Włoch oraz Polski. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich reprezentował broker innowacji Aleksander Bomberski z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Konferencję otworzyła Pani Lorenza Badiello, Dyrektor Delegatury Regionu Emilia-Romania.

Pierwszym prelegentem była Pani Simona Caselli – Minister Rolnictwa, Łowiectwa i Rybołówstwa Regionu Emilia Romiania, która przedstawiła system współpracy między nauką a praktyką działający w Regionie Emilia-Romania. System oparty na tzw. platformie nauki i innowacji gwarantującej stałą współpracę opartą na zaufaniu i stałym dialogu między produkcją rolniczą a nauką. Pani Caselli zwróciła uwagę na dobrze działający w regionie transfer technologii i innowacji dzięki któremu powstały 93 grupy operacyjne korzystające z dotacji unijnych w wysokości 19 mln euro.

Następnym punktem spotkania była prezentacja 5 najciekawszych innowacyjnych inicjatyw realizowanych z ramach Grup Operacyjnych. Wśród najważniejszych korzyści wynikających
z ich funkcjonowania prelegenci wymienili: upowszechnianie innowacji, stworzenie nowej marki i produktu, stworzenie systemu ułatwiającego współpracę między różnymi podmiotami, rosnące zaangażowanie młodych rolników oraz międzynarodowa formuła funkcjonowania grup operacyjnych.

Pierwszą grupę operacyjną prezentował Pan Marino Zani pt. „Agroleśnictwo z uprawami ogrodniczymi – Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne na obszarach podmiejskich”. Grupa operacyjna skupia się na rozwoju obszarów otaczających miasta, poprzez rozwijanie upraw ogrodniczych będących obszarem racjonalnego kształtowania krajobrazu, badań naukowych, miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych, lokalnych stowarzyszeń rolniczych i ogrodniczych, oraz szkoleń dla dzieci i dorosłych.

Drugą grupę operacyjną zaprezentowała Pani Maria Teresa Pacchioli pt. „Ulepszanie systemów paszowych na rzecz produkcji sera PDO Parmigiano Reggiano „Produkt górski” na obszarach doliny Apenin rzeki Tassobbio”. Grupa operacyjna dotyczy wdrażania nowych metod zrównoważonego wypasu krów mlecznych na terenach górskich. Zaangażowani w projekt są rolnicy/producenci mleka i regionalnych serów Parmigiano Reggiano. Operacja zakłada wykorzystanie paszy dla krów, opartej w 60% na lucernie rosnącej na terenach górskich, co w efekcie zapobiega także erozji gleby.

Trzecią grupę operacyjną zaprezentowała Pani Silvia Folloni pt. „Wzrost konkurencyjności gospodarstw wysokogórskich i górskich poprzez waloryzację różnorodności biologicznej zbóż w ramach rolnictwa ekologicznego (Bio2)”. Grupa operacyjna zajmuje się wdrażaniem produkcji wysokiej jakości produktów ekologicznych uzyskiwanych z terenów górskich. W ramach operacji prowadzone są badania nad mieszankami lokalnych, starych odmian pszenic wprowadzanych w małych rodzinnych gospodarstwach ekologicznych.

Czwartą grupę operacyjną zaprezentowała Pani Carla Scotti pt. „Parmigiano Reggiano Agrotecnica – Wytyczne dotyczące zachowania i poprawy różnorodności biologicznej kasztanowca oraz dobre praktyki rolnicze w zakresie ochrony gleby gospodarstw winiarskich regionu Emilia-Romagna”. Operacja realizuje strategię: zdrowa ziemia = zdrowe życie, wykorzystując analizę zawartości węgla
i składu chemicznego gleby. Wprowadzenie stałej kontroli jakości produktów rolniczych oraz zabezpieczenie krajobrazu i gleby przed degradacją. Operacja obejmuje również pokazy polowe, upowszechnianie innowacji poprzez lokalne radio oraz wprowadzenie kodu QR.

Piątą grupę operacyjną zaprezentowała Pani Maria Grazia Tommasini pt. „Zrównoważone praktyki agronomiczne i redukcja zanieczyszczenia wody”. Grupa operacyjna zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych strategii wprowadzanych w zrównoważonej produkcji roślinnej zapobiegających występowaniu muszki drosophila suzukii oraz innych chorób i szkodników. Innowacja oparta jest na wykorzystaniu modelu matematycznego w celu prognozowania zagrożeń i wprowadzaniu systemu wspomagania podejmowania decyzji w zakresie ilości nawodnień oraz prowadzeniu badań nad transferem czynników odpornościowych w roślinach uprawnych.

Na zakończenie konferencji wystąpili przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego:

  • Inge Van Oost – Policy Officer w Departamencie Rolnictwa Komisji Europejskiej,
  • Barend Verachtert – Head of Unit w Departamencie Rozwoju Łańcucha Rolno-Spożywczego Komisji Europejskiej,
  • Paolo De Castro – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Przedstawili plany na przyszłość dotyczące innowacji rolniczych w Unii Europejskiej, zwrócili uwagę na bardzo duży potencjał innowacyjny rolnictwa Europejskiego oraz konieczność dalszych inwestycji w dziedzinie innowacji rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i kontaktów między podmiotami zaangażowanymi w innowacje rolnicze i tworzenie grup EIP-AGRI. Wystąpienia prelegentów pokazały znaczne podobieństwa między tematami działających na rzecz rolnictwa Grup Operacyjnych w różnych krajach Unii Europejskiej.