„Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla brokerów innowacji oraz pracowników CDR i ODR wspierających prace związane z wdrażaniem działania Współpraca”

W dniach 5-6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie odbyło się, realizowane z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019
w zakresie SIR, spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla brokerów innowacji oraz pracowników CDR i ODR wspierających prace związane z wdrażaniem działania „Współpraca”. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób w tym zaproszeni goście
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W programie przedstawiono i omówiono propozycje zmian Rozporządzenia MRiRW 
z 23 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 oraz doświadczenia
z pilotażowego naboru wniosków w ramach działania. Prezentacjom towarzyszyła bogata, merytoryczna dyskusja, w której brokerzy wnosili swoje spostrzeżenia
i uwagi do prezentowanych materiałów. Kolejne sesje poświęcone były omówieniu prac realizowanych przez brokerów w  województwach ze szczególnym uwzględnieniem działań
na rzecz najbliższego, wrześniowego naboru wniosków do działania „Współpraca”. Ponadto pracownicy SIR z Centrum Doradztwa Rolniczego omówili proces składania wniosków oraz przebieg prac związanych z wyborem operacji, składanych w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane
w 2018 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019. Spotkanie było także okazją do wielu kuluarowych dyskusji na tematy związane z rolą Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich we wdrażaniu działania „Współpraca”.