Otwarci na „Współpracę”

W dniu 26.02.2018 r. w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące tworzenia grup operacyjnych EPI z wykorzystaniem środków działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego  prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Prace te obejmują swym zakresem wiele dyscyplin: mikrobiologię techniczną i mikrobiologię żywności, inżynierię komórkową, inżynierię procesową, chemię i biochemię, technologię żywności oraz żywienie człowieka i dietetykę. Kierunki działalności Instytutu obejmują także wiele branż przemysłu rolno-spożywczego: drożdżownictwo, gorzelnictwo, winiarstwo, octownictwo, browarnictwo, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo i przechowalnictwo zbóż, przetwórstwo ziemniaków i skrobi, piekarskiego i cukierniczego, koncentratów spożywczych, żywności mrożonej i schłodzonej, cukrowniczego, mięsnego i tłuszczowego oraz produkcję mikrobiologicznych preparatów (enzymatycznych, probiotycznych, kultur starterowych i in.).

Prowadzone prace oraz dorobek naukowy powodują, że Instytut jest bardzo atrakcyjnym partnerem dla tworzonych grup operacyjnych, zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W spotkaniu wziął udział Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel oraz pracownicy naukowi i kierownicy zakładów. Dodatkowo spotkanie było transmitowane dla pracowników zamiejscowych z wykorzystaniem komunikatora „skype”.

Informację na temat działania „Współpraca” przekazał Z-ca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Krzysztof Janiak oraz broker innowacji Ireneusz Drozdowski. Część wykładową uzupełniła bogata merytoryczna dyskusja związana z interpretacją przepisów, doświadczeniami z pilotażowego naboru oraz planowanymi zmianami przepisów w kolejnym naborze.  Ważnym zagadnieniem była analiza możliwych operacji w kontekście produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na spotkaniu pojawiły się propozycje nowych operacji do działania „Współpraca” które będą przedmiotem wspólnych prac specjalistów z Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Spotkanie stworzyło podstawy
do efektywniejszego transferu wiedzy i innowacji ze świata nauki do praktyki.