Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych – relacja z przebiegu seminarium

W dniach 22-24 listopada 2017r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu odbyło się seminarium na temat: „Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych” zorganizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem przedmiotowego seminarium było: „Przygotowanie uczestników do podejmowania wspólnych działań na rzecz usprawnienia procesu powstawania i upowszechniania innowacji rolniczych”.

 
Forma ta obejmowała zajęcia stacjonarne przeprowadzone w siedzibie CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz zajęcia wyjazdowe odbyte w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice (wchodzącego w skład Instytutu Zootechniki PIB) i Zakładzie Głównym w Smolicach spółki z o.o. „Hodowla Roślin Smolice” (wchodzącej w skład grupy Instytutu Hodowli Roślin PIB Smolice). W seminarium uczestniczyły 33 osoby, w tym 13 przedstawicieli publicznej sfery B+R oraz 20 pracowników merytorycznych z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (doradcy rolniczy, specjaliści zakładowi i brokerzy innowacji) i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Zajęcia prowadzili pracownicy merytoryczni Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz dyrektorzy obu odwiedzanych placówek badawczych.

Uczestnikom seminarium przybliżono założenia i przyjęte w Polsce rozwiązanie dotyczące „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, działanie „Współpraca”, będące składową „PROW 2014-2020”, istotę obu procesów innowacyjnych, tj. powstawania innowacji i jej rozprzestrzeniania się wśród potencjalnych użytkowników, procedurę rozpoznawanie potrzeb innowacyjnych rolników, nowe rozwiązania w hodowli i chowie bydła i trzody chlewnej oraz ich wdrażanie i upowszechnianie w produkcji rolniczej, nowości w hodowli kukurydzy i zbóż oraz ich wdrażanie i upowszechnianie w produkcji rolniczej, organizacja przepływu informacji o potrzebach odbiorców na przykładzie ZD IZ Pawłowice i Hodowli Roślin Smolice, przykłady rozwiązań w zakresie tworzenia instrukcji wdrożeniowych i upowszechnieniowych, kanały sprawnego przepływu informacji pomiędzy nauką a doradztwem.

W oparciu o posiadane doświadczenie i wiedzę uzyskaną w trakcie seminarium, jego uczestnicy przedstawili własne oczekiwania odnośnie współpracy w przedmiocie ustalania potrzeb innowacyjnych rolników oraz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych oraz nakreślili płaszczyzny możliwej, obopólnie korzystnej współpracy usprawniającej działania w obu przedmiotowych zakresach.

Uczestniczące w zajęciach osoby wyposażone zostały w specjalnie opracowaną dla nich broszurę: „Tworzenie i upowszechnianie innowacji rolniczych. Przewodni metodyczny” (W. Kujawiński, 2017), materiały seminaryjne obejmujące wydruki wszystkich omawianych prezentacji przygotowanych przez wykładowców, ponadto (nieodpłatnie) w trzy ściśle związane z tematem seminarium wcześniejsze publikacje W. Kujawińskiego, wydane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, zatytułowane:

  1. Metodyka działalności upowszechnieniowej publicznej rolniczej organizacji doradczej. (Poznań, 2012);
  2. Formy, metody i środki działalności upowszechnieniowej WODR. Demonstracja, pokaz, instrukcja upowszechnieniowa (Poznań, 2014);
  3. Wdrażanie nowości rolniczych. Instrukcja wdrożeniowa (Poznań, 2015).

Przedmiotowe seminarium współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.