Relacja z II Forum Wiedzy i Innowacji

W dniach 29-30 listopada br. odbyło się II Forum Wiedzy i Innowacji zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy Forum obradowali w sali konferencyjnej hotelu Sangate Hotel Airport w Warszawie.

 
Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi co podkreślała obecność Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Forum uczestniczyło około 200 osób, byli to przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, doradcy, firmy oferujące produkty wykorzystywane w rolnictwie oraz rolnicy.

Forum otworzył Pan Jacek Węsierski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, który witając zaproszonych gości podkreślił znaczenie takiej formy spotkań podczas których wiele instytucji związanych z rolnictwem ma możliwość przekazania najnowszych informacji dotyczących rozwiązań innowacyjnych dla rolnictwa. Pan Dyrektor wyraził nadzieję że Forum zorganizowane już po raz drugi wpisze się na stałe do kalendarza imprez rolniczych a proponowana tematyka oraz forma spełni oczekiwania odbiorców.

Podczas części plenarnej obrad w pierwszym dniu Forum Pan Beniamin Gawlik z Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW przedstawił stanowisko Polski w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Podczas wystąpienia zostały zaprezentowane priorytety ważne dla Polski, w szczególności równe warunki konkurencyjności, wzmocnienie II filara WPR czy też aktywne podejście do stabilizacji rynków rolnych. Kolejne wystąpienia dotykały istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich, Działania „Współpraca” oraz tworzenia grup operacyjnych.

Pani Iwona Obojska z CDR Brwinów omówiła główne zadania SIR koncentrując się na realizacji bieżącej działalności która stwarza wiele możliwości dla partnerów sieci przede wszystkim udział w tworzeniu baz danych, dostęp do najnowszych informacji w zakresie innowacji. Działanie „Współpraca” omówione zostało przez Panów Krzysztofa Janiaka zastępcę dyrektora CDR Brwinów i Ireneusza Drozdowskiego pracownika CDR Brwinów. Prelegenci zapoznali uczestników z głównymi założeniami działania, omówili istotne cele, sposób finansowania oraz kwestie tworzenia grup operacyjnych.

Bardzo ciekawym punktem programu Forum były wystąpienia brokerów innowacji Panów Aleksandra Bomberskiego z Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Marka Wróbla z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy podzielili się swoimi pierwszymi doświadczeniami w tworzeniu grup operacyjnych. Przedstawionych zostało kilka ciekawych pomysłów na wspólną realizację przedsięwzięć. Nie bez znaczenia było podkreślenie głównych barier które towarzyszyły tworzeniu grupy operacyjnej.

Po zakończeniu części plenarnej głos zabrał Pan Minister Ryszard Zarudzki, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie wszelkich działań mających na celu upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Szczególnie w tym zakresie istotna jest dobra współpraca pomiędzy nauką, doradztwem a praktyką, która będzie wspierana przez resort rolnictwa.

Pierwszy dzień Forum kończyły zajęcia w sześciu panelach dyskusyjnych były to: programy informatyczne w zarządzaniu gospodarstwem, przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, nowe techniki i technologie w uprawie gleby, agrotronika, innowacyjne i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie oraz innowacje w przechowalnictwie płodów rolnych. Dyskusje w panelach moderowane były przez ekspertów w poszczególnych branżach. W każdym z paneli uczestniczyło około 30 osób dla których cały szereg innowacyjnych rozwiązań prezentowały firmy oferujące swoje produkty z danej dziedziny. Podsumowaniem pierwszego dnia była sesja posterowa podczas której uczestnicy mogli się zapoznać ze zrealizowanymi operacjami w ramach sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz realizowanymi przez CDR międzynarodowymi projektami w ramach Horyzontu 2020 oraz Interreg.

 

Drugi dzień Forum rozpoczął się od podsumowania dyskusji w panelach tematycznych które poprowadził Pan Profesor Stanisław Krasowicz z IUNG Puławy.
Pani Dyrektor Dorota Chili z Departamentu Działań Delegowanych ARiMR, podzieliła się informacją o zrealizowanych przedsięwzięciach pro- innowacyjnych w ramach środków PROW 2014-2020. Szczególną uwagę zwróciła na projekty zgłoszone w ramach Działania „Współpraca” omawiając ich innowacyjny charakter i ciekawe rozwiązania.
Pani Monika Zabrzeńska-Chaterera Naczelnik Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła nowe prawo wodne i jego wpływ na rolnictwo oraz wynikające z niego wymogi dla doradztwa. Temat ten cieszył się dużym zainteresowaniem oraz wywołał ożywioną dyskusję.
Ostatnim punktem Forum poprzedzającym podsumowanie była prezentacja wybranych projektów innowacyjnych realizowanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Omówili je pracownicy CDR Janusz Dąbrowski, Marek Krysztoforski oraz Justyna Fila. Projekty realizowane są w ramach Horyzontu 2020, Biostrateg oraz Interreg. Uczestnictwo w projektach stwarza możliwości do wymiany doświadczeń oraz szukania ciekawych innowacyjnych rozwiązań które poprzez gospodarstwa demonstracyjne mogą być rozpowszechniane na szerszą skalę w gospodarstwach rolnych co znacząco podkreślił Pan Henryk Skórnicki Dyrektor CDR oddział Radom.

 

Podsumowując Forum Pani Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie przedstawiła cele jakie zostały założone a więc dostarczenie wiedzy i informacji na temat działania” Współpraca,” zakładania grup operacyjnych oraz realizacji projektów przez te grupy, informacji na temat wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przekazanie doradcom wiedzy, która będzie wykorzystana w pracy doradczej z rolnikami.
Forum, to także nawiązanie ściślejszej współpracy przedstawicieli nauki, doradztwa, rolników oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie oraz bardzo aktywny udział w dyskusji.