Relacja ze szkolenia pn. Partnerstwo dla Rozwoju

W dniach 19 -21 czerwca 2017 r. w Brwinowie oraz 28-30 czerwca 2017 r. we Wrocławiu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zrealizowało operację pn. „Partnerstwo dla Rozwoju”. Szkolenia przeprowadzono w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), było ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Celem szkolenia było upowszechnianie wiedzy na temat współpracy między różnymi podmiotami sektora rolno-spożywczego, możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój innowacji oraz zasady ubiegania się o dofinansowane z działania M 16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja miała na celu zbudowanie sieci powiązań między sferą nauki i biznesu a rolnictwem i doradztwem co przyczyni się do przyspieszenia transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań do praktyki gospodarczej. Proces tworzenia nowych rozwiązań wymaga trwałego powiązania między różnymi podmiotami. Jedynie dobrze ugruntowane powiązania pozwalają na długofalową i skuteczną współpracę. Dostarczenie w ramach szkoleń wiedzy i umiejętności zawiązywania grup operacyjnych na rzecz innowacji pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami i skuteczny transfer wiedzy i innowacji na obszary wiejskie.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele grup producentów rolnych i stowarzyszeń branżowych rolników, uczelni wyższych i instytutów naukowych, firm produkcyjnych oraz doradcy rolniczy.

Podczas spotkań omówiono między innymi działalność Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zasady ubiegania się o wsparcie i wypełnianie dokumentów aplikacyjnych w ramach działania M 16 „Współpraca”, na które 30 czerwca 2017 r. rozpoczął się nabór, dużą uwagę poświęcono również zasadom współpracy między podmiotami, przygotowaniem umów partnerskich oraz funkcjonowaniu klastrów w Polsce, a także źródłom finansowania innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

Podczas szkoleń pomocą służył broker innowacji zatrudniony w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pan Ireneusz Drozdowski oraz przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – podczas panelu poświęconemu działaniu „Współpraca”.