Zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych członków grup operacyjnych – wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji – relacja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 14-20 listopada 2016 roku zorganizował wyjazd studyjny pt. „Zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych członków grup operacyjnych – wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji”. Projekt został zrealizowany w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W wyjeździe uczestniczyło 25 osób, przedstawicieli doradztwa rolniczego, pracowników uczelni i instytutów badawczych, członków regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz spółek wodnych, członków związków rolników i grup producentów rolnych, przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń oraz samorządu terytorialnego. Dobrana grupa docelowa projektu, jej różnorodność, przyczyniła się do zwiększenia ich aktywności w zakresie potencjalnego tworzenia grup operacyjnych.

Celem projektu było inicjowanie współdziałania pomiędzy potencjalnymi partnerami grup operacyjnych (uczestnikami wizyty studyjnej) oraz promocja korzyści wynikających ze współpracy i tworzenia partnerstw.

Dzięki udziałowi wielu przedstawicieli instytucji związanych z tematyką gospodarowania wody, nastąpiła wymiana wiedzy między nimi oraz między nimi, a podmiotami zwizytowanymi podczas wyjazdu studyjnego. Poprzez wymianę dobrych praktyk, nastąpiło zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się między innymi z: renaturyzacją rzeki na przykładzie dolnej części rzeki Hawela, pierwszą elektrownią geotermalną w Niemczech – Waren, zrównoważonym wykorzystaniem gospodarki wodnej na przykładzie Zatoki Wismarskiej, rozwiązaniem dotyczącym zagospodarowania wód opadowych w okolicach Kopenhagi, turystycznym wykorzystaniem naturalnego zbiornika wodnego na przykładzie jeziora Ivosjon (Szwecja), wykorzystaniem energii wodnej na przykładzie elektrowni wodnej na rzece Ronnebyån (Szwecja) oraz nawadnianiem gruntów rolnych w Niemczech oraz Szwecji. Innowacyjne działania prezentowane podczas wyjazdu studyjnego wzbudziły zainteresowanie i korzyści z ewentualnego przeniesienia ich na polski rynek rolno-spożywczy.