Innowacje w produkcji mleka – wyjazd studyjny

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 26-28.09. 2016 zorganizowało wyjazd studyjny  na temat „Innowacje w produkcji mleka”  realizowany w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Grupa szkoleniowa (40 osób) obejmowała doradców rolniczych – specjalistów ds. produkcji zwierzęcej, przedstawicieli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów  Mleka i rolników zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań  w hodowli i chowie bydła mlecznego.

Wyjazd studyjny  obejmował teren województwa wielkopolskiego, gdzie zaplanowano wykłady i warsztaty w trzech nowoczesnych fermach bydła mlecznego.

Pierwszego dnia  w pałacu  Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB  w Pawłowicach wykłady prowadzili  pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki. Omawiane były tematy praktycznego wykorzystania systemu  komputerowego AFIFARM na fermie bydła  ZD , zastosowanie pedometru ,czyli uniwersalnego urządzenia do monitorowania  behawioru i wykrywania rui w stadach krów mlecznych oraz rola mikroklimatu w kształtowaniu produkcyjności i płodności bydła mlecznego.

Drugi dzień zaczął się wizytą i warsztatami w nowoczesnej oborze na 417 krów wraz z halą udojową typu rybia ość posiadającą  2×14 stanowisk udojowych  należącej do Pawłowickiego ZD. Wolnostanowiskowy system  utrzymania krów, w którym są  rozdzielone strefy wypoczynku, żywienia i dojenia krów wpłynął korzystnie na zdrowie i reprodukcję  jak również  na utrzymanie krów w czystości i zapewnienie wysokiego poziomu higieny  w  pozyskiwaniu mleka. W budynku biurowym powstało Centrum szkoleniowe  wyposażone  w 14 stanowisk komputerowych , umożliwiające prowadzenie szkoleń dla kadry zootechnicznej z zakresu  zarządzania stadem, krów. System pozwala  na  bieżąco śledzić zdarzenia dotyczące produkcji mleka, żywienia , rozrodu i stanu zdrowotnego krów.

Uczestnicy byli bardzo zainteresowani , czynnie uczestniczyli  w warsztatach i zadawali prowadzącemu warsztaty szereg merytorycznych pytań.

Następnym punktem programu był przejazd do Przedsiębiorstwa Rolniczo Hodowlanego „Gałopol” Sp. z o.o. w Gałowie.
Spółka Gałopol obejmuje swoim działaniem  3 163,6 ha – użytków rolnych  w tym 2 757,4 ha – gruntów ornych i  162 ha użytków zielonych w 5-ciu okolicznych zakładach produkcyjnych.
W  2015 roku – liczebność bydła mlecznego wynosiła  2198 szt. w  tym -stado krów mlecznych  869szt.  i mięsnych  215szt. w tym / 85 szt. krów mamek.

Wykłady odbywały się w pałacu w Gałowie, gdzie były prezentowane działające w oborze w Gałowie nowoczesne systemy komputerowe potrzebne w zarządzaniu stadem: AFILAB (diagnozowanie i programowanie produkcji mleka na poziomie krowy oraz  MILKLINE  system kontroli produkcji mleka , czujniki przeżuwania, dój ćwiartkowy.

Jeden z wykładów poświęcony był konieczności dostosowania chowu bydła do wymagań ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu również wzbudził zainteresowania odbiorców.

Warsztaty praktyczne miały miejsce w Gałowie w nowej oborze na 280 krów, która zapewnia krowom bardzo dobry komfort i mikroklimat. Krowy w Galowie dojone są w nowoczesnej hali udojowej typu „bok w bok” (2×18). Jest to pierwsza w Polsce dojarnia, na której zastosowano dój ćwiartkowy, tj. taki jak w robotach udojowych. Uczestnicy mieli możliwość obserwowania doju w hali udojowej oraz obserwacji gromadzonych w ramach systemu na ekranie komputera. Bardzo profesjonalnie prowadzący warsztaty odpowiadali na pytania zainteresowanych uczestników.

Trzeciego dnia grupa przemieściła się do gospodarstwa w Kiedrowie k.Wągrowca. W świetlicy wiejskiej  naprzeciwko fermy , uczestnicy wysłuchali  wykładu właściciela gospodarstwa hodowlanego  „Hendrikspol”  na temat roli robotów w poprawie ekonomiki w produkcji mleka.  Pani doktor  z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego omówiła zagadnienia dotyczące  parametrów doju w oborach z robotami.  Rolę  i znaczenie selekcji  w cechach funkcjonalnych w hodowli bydła mlecznego przedstawił Pan dr hab. z Instytutu Zootechniki w Balicach.

Na zakończenie wyjazdu grupa przeszła do nowoczesnej obory na 230 sztuk krów mlecznych.  Warsztaty prowadzili  w oborze właściciel i przedstawicielka firmy, która wyposażyła oborę w trzy roboty udojowe  robot  do podgarniania paszy, robot do czyszczenia powierzchni rusztowej oraz dwie stacje paszowe. Duża obora z działającymi robotami zrobiła bardzo pozytywne wrażenie i wzbudziła zainteresowanie robotyzacją  pracy w  oborze.

Należy podkreślić, że we wszystkich  trzech wizytowanych gospodarstwach średnia wydajność mleczna od 1 krowy  wynosiła ponad 10 tys. litrów mleka. Uczestnicy z uznaniem mówili o bardzo dużym postępie technologicznym i  innowacyjnych rozwiązaniach w utrzymaniu krów mlecznych oraz sposobach pozyskiwania mleka.