XII Dni Przedsiębiorcy Rolnego – podsumowanie konferencji

„Innowacje w rolnictwie – kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności” stanowiły temat przewodni organizowanej po raz dwunasty przez Centrum Doradztwa Rolniczego we współpracy z DLG – Niemieckim Towarzystwem Rolniczym konferencji DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO. Konferencję otworzył pan Dyrektor CDR Szczepan Zalewski wspólnie z przedstawicielem DLG panem dr Reinhardem Rossbergiem.

Konferencja rozpoczęła się wykładem pana prof. dr inż. Alfonsa Janinhoffa pt. “Droga rolnictwa polskiego do tworzenia konkurencyjnych przedsiębiorstw rolnych” w którym zaprezentował najważniejsze uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarki Polski oraz ich wpływ na przemiany w rolnictwie. Poprzez analizę danych statystycznych, porównanie do krajów sąsiadujących i w odniesieniu do przemian społeczno-ekonomicznych w rolnictwie niemieckim począwszy od lat 70 XX wieku, zaprezentował kilka dróg rozwoju i przekształceń w polskim sektorze rolnym w perspektywie 10-15 lat. Jako rezultat tych zmian wskazał m.in. zmniejszenie liczby podmiotów, koncentrację produkcji, a także wzrost wielkości gospodarstw i wskaźnika towarowości produkcji, zwiększoną współpracę i kooperację gospodarstw rolnych oraz podmiotów przetwórstwa rolno-spożywczego.

Po części plenarnej zaproszeni rolnicy oraz eksperci specjalizujący się w danym kierunku produkcji spotkali się w ramach paneli dyskusyjnych. Tematami wiodącymi dla poszczególnych grup były: 

 • Produkcja roślinna – rolnictwo precyzyjne – nowe możliwości, uproszczone technologie produkcji
 • Produkcja trzody – nowe rozwiązania w produkcji prosiąt, polskie rośliny białkowe w żywieniu trzody
 • Produkcja mleka/bydła mięsnego – genomika w hodowli bydła

Dyskusje na ww. tematy poprzedziła prezentacja gospodarstw rolnych z Polski i Niemiec, w trakcie której omawiano także zagadnienia związane z produkcją i uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi prowadzenia działalności rolniczej.

W trakcie „Prezentacji najważniejszych tematów dyskutowanych w grupach panelowych” moderatorzy poszczególnych grup zaprezentowali następujące wnioski, uwagi oraz opinie uczestników.

Panel Produkcja roślinna:

 • optymalizacja kosztów w produkcji roślinnej jest możliwa w rezultacie współpracy, kooperacji podmiotów,
 • stosowanie uprawy uproszczonej pozwala ograniczyć zabiegi agrotechniczne na polach jednak wymaga zazwyczaj zwiększenia nakładów na ochronę roślin
 • rolnictwo precyzyjne wpływa na poprawę warunków gospodarowania w rezultacie posiadania danych o przestrzennym  zróżnicowaniu produkcji w obrębie pola i dostosowania zabiegów uprawowych
 • optymalna wielkość gospodarstwa  w Unii Europejskiej wynosi pow. 300 ha. co pozwala zapewnić odpowiedni poziom rentowności produkcji

Panel Produkcja mleka:

 • nadpodaż mleka na rynku negatywnie wpływa na ceny a tym samym rentowność prowadzonej działalności (w przypadku rolnika niemieckiego strata na 1 litrze mleka wynosi 0,03 Euro)
 • zmienność cen produktów rolnych wymaga poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu m.in. poprzez produkcję i sprzedaż prądu z urządzeń fotowoltaicznych

Panel Produkcja trzody chlewnej:

 • spadek cen trzody chlewnej do nienotowanych poziomów – 1,24 Euro za kilogram w wadze ciepłej bitej
 • zautomatyzowanie procesu produkcyjnego przyczynia się do optymalnego wykorzystania zasobów gospodarstwa tym samym poprawia rentowność prowadzonej działalności
 • kooperacja, współpraca służy poprawie warunków gospodarowania i konkurowania na rynku, podejmowaniu wspólnych inicjatyw jak np. budowa biogazowni w celu zagospodarowania odchodów z produkcji i uzyskanie nawozu z pofermentu
 • organizacja produkcji w budynkach inwentarskich przyczynia się do poprawy parametrów produkcyjnych jak prośność czy zdrowotność w chowie trzody chlewnejW drugim dniu, w trakcie obrad plenarnych prof. dr hab. Dariusz Jaskulski zaprezentował  Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce wskazując wpływ różnych systemów uprawy roli oraz warunków środowiskowych i klimatycznych na plonowanie roślin i zapewnienie żyzności użytków rolniczych.

Pan Thomas Rott w odniesieniu do tematyki: „Innowacje w produkcji wołowiny” przedstawił działania jakie podejmuje w gospodarstwie m.in. w zakresie:

 • produkcji – m.in. przetwórstwo, produkty wysokiej jakości
 • zbytu produktów rolnych – sprzedaż, sklep w gospodarstwie 
 • edukacji – gospodarstwo pokazowe, nauka zawodu, lekcje w gospodarstwie

Ostatni temat w ramach obrad plenarnych dotyczył:  Wsparcia działań innowacyjnych w ramach PROW 2014-2020  w  trakcie którego pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego  Krzysztof Żok oraz Justyna Piluch przedstawili możliwości wsparcia działań inwestycyjnych i innowacyjnych w ramach PROW 2014-2020 oraz zadania i role “Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” we wspieraniu współpracy podmiotów doradczych ze sferą naukową.

Zakończenie konferencji stanowiła dyskusja plenarna na temat “Innowacji  w rolnictwie – możliwości i ograniczeń”, w trakcie której  redaktor naczelny TopAgrar Polska Karol Bujoczek  oraz zaproszeni prelegenci próbowali wskazać i zidentyfikować czynniki wewnętrzne  – dotyczące gospodarstw oraz zewnętrzne – rynkowe wpływające na tworzenie, wprowadzanie i zastosowanie innowacji w działalności rolniczej.

Konferencja Dni Przedsiębiorcy Rolnego stanowi doskonałe miejsce wymiany doświadczeń, opinii, ale przede wszystkim dyskusji rolników, doradców i przedstawicieli nauki na tematy związane z rolnictwem i prowadzeniem działalności rolniczej w zmieniających się warunkach rynkowych.

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom tj. Niemieckiemu Towarzystwu Rolniczemu DLG, Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego za zaangażowanie i okazane wsparcie, a Państwu za uczestnictwo w dwunastej  konferencji Dni Przedsiębiorcy Rolnego.

Już dzisiaj zapraszamy na XIII Dni Przedsiębiorcy Rolnego w 2017 roku!