Relacja ze „Spotkania informacyjno-szkoleniowego dla koordynatorów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego”

W dniach 13-14 października 2015 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego pełniących rolę wojewódzkich koordynatorów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celami spotkania było: przygotowanie pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego do pełnienia funkcji koordynatorów SIR, współtworzenia Sieci oraz do wypełniania zadań związanych z realizacją działania „Współpraca”.

Wykładowcami i trenerami podczas spotkań byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Podczas szkolenia wykładowcy przybliżyli uczestnikom między innymi zagadnienia dotyczące Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji oraz roli, zadań i struktury Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR),  jak również przedstawiono zagadnienia dotyczące finansowania innowacji w rolnictwie w ramach działania „Współpraca” ze środków PROW 2014-2020.

W ramach warsztatów szczególną uwagę poświęcono roli i zadaniom poszczególnych „elementów” Sieci oraz wymaganym kwalifikacjom i cechom brokerów innowacji, a także analizie korzyści wynikających z aktywnego udziału w pracach Sieci. Wypracowano także propozycje działań mających na celu skuteczne wypełnianie zadań SIR.

Na zakończenie szkolenia rozdano ankiety, na podstawie których uczestnicy mogli ocenić organizację i tematykę spotkania.