Relacja z Konferencji pt. „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich sposobem na zapewnienie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju polskiej wsi

W dniach 3-4 listopada br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało konferencję dla zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele: instytutów, jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, branżowych organizacji rolników, samorządu rolniczego, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz podmiotów podejmujących tematykę innowacji w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich.

Wykładowcami podczas konferencji byli reprezentanci Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz przedstawiciele wybranych instytutów. Drugiego dnia konferencji podczas dyskusji głos zabrał również przedstawiciel Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

  • Celami konferencji było:
    zainteresowanie pracowników naukowych, przedstawicieli rolników oraz innych potencjalnych partnerów SIR współpracą na rzecz wykorzystania wyników badań do rozwiązywania praktycznych problemów w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej oraz działalnością wdrożeniową prowadzącą do podnoszenia konkurencyjności rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.
  • zapoznanie uczestników z celami i zadaniami SIR oraz możliwościami wsparcia innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach działania „Współpraca”.

Na wstępie pan Bernard Mucha, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, dokonał oficjalnego rozpoczęcia konferencji oraz powitania uczestników. Podczas pierwszego dnia konferencji pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przybliżyli uczestnikom zagadnienia dotyczące Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji, rolę i zasady działania grup operacyjnych, a także poruszyli zagadnienia dotyczące roli brokera w tworzeniu partnerstw w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Nie zabrakło również wykładu dotyczącego finansowania innowacji w rolnictwie w ramach działania „Współpraca” ze środków PROW 2014-2020 oraz innych źródeł. Pierwszego dnia konferencji uczestników zapoznano również z samą koncepcją Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce, w szczególności zostały omówione zagadnienia dotyczące roli i zadań poszczególnych instytucji oraz partnerów sieci, jak również przybliżono cele i zasady funkcjonowania Sieci oraz planowane zadania do realizacji. Pierwszy dzień konferencji został zakończony dyskusją podczas której reprezentanci nauki, praktyki oraz doradztwa rolniczego mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami oraz doświadczeniami związanymi z transferem wiedzy w sektorze rolno-spożywczym.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wykładu dotyczącego transferu wiedzy i innowacji w ramach PROW 2014-2020. Następnie przedstawiciele wybranych instytutów tj. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie oraz Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przedstawili przykłady innowacyjnych projektów i badań naukowych prowadzonych we wspomnianych jednostkach oraz możliwych do przeniesienia z nauki do praktyki. W tym dniu zostały również przedstawione zagadnienia dotyczące rolnictwa precyzyjnego przez przedstawiciela Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Konferencja została została zamknięta przez pana Bernarda Muchę, dyrektora Centrum Doradztwa rolniczego w Brwinowie, który zaprosił uczestników do współpracy w ramach aktywnego tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie konkurencyjności oraz efektywności polskiego rolnictwa.

Program konferencji

Broszura

Materiały konferencyjne: