Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich sposobem na zapewnienie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju polskiej wsi

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniach 3-4 listopada br. organizuje konferencję pt. „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich sposobem na zapewnienie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju polskiej wsi”. Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie przedstawicieli:

•    branżowych organizacji rolników,
•    związków zawodowych rolników,
•    samorządu rolniczego,
•    instytutów,
•    uczelni wyższych,
•    jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych z obszaru rolnictwa, leśnictwa i produkcji żywności,
•    podmiotów podejmujących tematykę innowacji w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich,
•    instytucji otoczenia biznesu,
•    platform współpracy,
•    klastrów.

Celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci, w tym roli brokerów innowacji w organizacji grup operacyjnych, przedstawienie możliwości finansowania wdrażania innowacji w ramach działania „Współpraca” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 oraz umożliwienie transferu wiedzy i innowacji poprzez przedstawienie przykładów innowacyjnych projektów, technologii i badań w rolnictwie.

W trakcie pierwszego dnia konferencji będą omawiane zagadnienia dotyczące Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji, koncepcji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce, jak również zagadnienia dotyczące roli i zadań poszczególnych instytucji oraz partnerów Sieci. Będą również poruszane zagadnienia związane z rolą i zasadami działania grup operacyjnych oraz roli brokera w tworzeniu partnerstw w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Nie zabraknie również wykładu dotyczącego finansowania innowacji w rolnictwie w ramach działania „Współpraca” ze środków PROW 2014-2020 oraz innych źródeł. Drugi dzień konferencji zostanie poświęcony przedstawieniu przykładowych innowacyjnych projektów i badań naukowych możliwych do przeniesienia z nauki do praktyki.

Konferencja organizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 w zakresie SIR.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu. Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie do 30 października 2015 r. faksem na numer: (22) 729 72 91 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.piluch@cdr.gov.pl 

Osobami do kontaktu w sprawie Konferencji są: Iwona Obojska, tel. (22) 729 66 34 wew. 471 i Justyna Piluch, tel. (22) 729 66 34 wew. 140.