Jak przebiega ocena wniosku?

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie danych zawartych we wniosku oraz dokumentach załączonych do wniosku.

Pierwszy etap to ocena formalna, polegająca między innymi na sprawdzeniu czy:

 • został dochowany termin złożenia wniosku,
 • wypełnione są wszystkie pola obowiązkowe,
 • wniosek posiada wszystkie wymagane załączniki,
 • dokumenty posiadają wymagane podpisy i pieczątki.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został wypełniony nieprawidłowo, Agencja wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji.

Wnioski zweryfikowane pozytywnie przechodzą do oceny merytorycznej, w ramach której sprawdzane są między innymi elementy takie jak:

 • spójność poszczególnych części wniosku,
 • rodzaj i zakres wdrażanej innowacji,
 • zgodność z celami PROW,
 • czy potrzeba realizacji operacji jest uzasadniona wynikami badań naukowych,
 • czy w ramach operacji wymagane będzie prowadzenie prac rozwojowych,
 • wpływ operacji na środowisko naturalne oraz łagodzenie zmian klimatu,
 • czy koszty są racjonalne i uzasadnione celem operacji.

W ocenie merytorycznej biorą udział eksperci zewnętrzni, którzy mogą wspierać pracowników ARiMR. Eksperci wybierani są w ramach naboru otwartego według swoich kompetencji i doświadczenia i podzieleni zostają według specjalizacji opiniującego oraz dziedzin Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Cały proces oceny prowadzony będzie przez ARiMR zgodnie z zatwierdzonymi procedurami. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 objętego PROW na lata 2014 – 2020: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html