Grudniowe wydanie biuletynu EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci ds. WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.


W bieżącym numerze m.in. następujące informacje:

Sieć tematyczna FOREST4EU poszerza zasięg rezultatów Grup Operacyjnych EIP-AGRI – „Grupy Operacyjne  opracowały wiele innowacji, które mogą potencjalnie przynieść korzyści sektorom leśnym i rolno-leśnym. Jednak rezultaty mają głównie charakter lokalny”.  Projekt „Horyzont Europa” FOREST4EU został zainicjowany, aby zapewnić udostępnianie innowacyjnych wyników projektów Grup Operacyjnych poza granicami danego kraju.

Pilotażowy program na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia rolników – rolnicy stoją dziś przed różnorodnymi wyzwaniami, presjami i stresem. Mają one niekorzystny wpływ na zdrowie, samopoczucie i ogólne bezpieczeństwo gospodarstw. Zły stan zdrowia fizycznego i psychicznego oraz urazy mogą mieć efekt domina na produktywność i dochody gospodarstw. Grupa Operacyjna w Irlandii ustanowiła program budowania potencjału w celu rozwiązania tych problemów.

Konferencja poświęcona i prezentująca grupy operacyjne EIP-AGRI  – konferencja Europejskiej Sieci WPR „Grupy Operacyjne EIP-AGRI: Innowacje w praktyce” odbędzie się w dniach 6–8 maja 2024 r. w Estoril (Portugalia). Wydarzenie to będzie uczczeniem i prezentacją osiągnięć ponad 3 400 projektów Grup Operacyjnych EIP-AGRI oraz wsparciem w przygotowaniu i wdrażaniu przyszłych grup.

Nagrody za innowacyjność EIP-AGRI dla grup operacyjnych – konkurs dla Grup Operacyjnych realizujących projekty, które charakteryzują się doskonałymi i innowacyjnymi praktykami, rozwiązaniami, produktami lub procesami,  możliwymi do powielenia w innych częściach Europy lub innych sektorach. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 maja 2024 r. podczas konferencji Europejskiej Sieci WPR.

Nowy portal Grup Operacyjnych już online – na stronie internetowej Europejskiej Sieci WPR znajduje się teraz zupełnie nowy portal, który umożliwia dostęp do wszystkich aktualnych informacji na temat projektów Grupy Operacyjnej EIP-AGRI w UE. Zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu ich tworzenia i finansowania, możliwości współpracy transgranicznej, roli usług wsparcia innowacji oraz porusza wiele innych tematów.

Raport grupy fokusowej na temat rolnictwa społecznego i innowacji – Grupa fokusowa Europejskiej Sieci WPR pracuje nad tym, w jaki sposób rolnictwo społeczne może przyczynić się do innowacji w rolnictwie, jednocześnie wzmacniając wielofunkcyjną rolę rolnictwa i łącząc ludzi z obszarów miejskich i wiejskich.  Raport i arkusz informacyjny są już dostępne.

Wyzwanie EIP-AGRI: „Inteligentne rolnictwo o obiegu zamkniętym w odpowiedzi na wysokie ceny energii” – Belgijski rolnik Joris Van den Eynde prowadzi gospodarstwo mleczne składające się z  200 krów mlecznych. Aby stawić czoła wysokim cenom energii, Joris zainstalował małą instalację biogazową i panele słoneczne. Dołączył do Grupy Operacyjnej, aby poprawić jakość i działanie tych mikroinstalacji.

Wydarzenie brokerskie „Przyspieszenie procesu innowacji dzięki wielopodmiotowym projektom w ramach programu „Horyzont Europa”” – dostępne są już materiały z wydarzenia brokerskiego, które było poświęcone kojarzeniu partnerów i tworzeniu sieci kontaktów w celu wsparcia przygotowania wysokiej jakości wniosków aplikacyjnych na nadchodzące zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa” przy podejściu wielopodmiotowym w obszarach rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.

Grupa fokusowa sieci WPR UE „Konkurencyjne i odporne obszary górskie” – niedawno grupa fokusowa spotkała się po raz pierwszy, aby omówić, które innowacyjne podejścia i innowacje związane z rolnictwem, leśnictwem i biogospodarką mogą zwiększyć konkurencyjność oraz odporność społeczno-gospodarczą oraz środowiskową obszarów i społeczności górskich.

Zmiana klimatu: zwiększanie odporności obszarów górskich – jeśli interesują Cię obszary górskie, możesz również dowiedzieć się o projekcie MOVING w ramach programu Horyzont 2020 (Waloryzacja gór poprzez wzajemne powiązania i zielony wzrost). Celem jest ustanowienie łańcuchów wartości, które przyczynią się do odporności i zrównoważonego rozwoju obszarów górskich na zmianę klimatu.

Przyszły klimat, polityka, kwestie społeczne i środowiskowe dla lasów – w ramach projektu EUFORE „Horyzont Europa” rozpoczęto otwarte badanie dla interesariuszy, aby zebrać informacje na temat wpływu klimatu, polityki, kwestii społecznych i środowiskowych oraz trendów na obszary leśne w przyszłości. Członkowie projektu przeanalizują także, jaki wpływ będzie to miało na badania, innowacje i finansowanie w dziedzinie leśnictwa.

i2connect baza danych usług doradczych – projekt i2Connect Horizon 2020 zaprasza doradców i organizacje doradcze, aby stali się częścią ich społeczności poprzez rejestrację w bazie danych usług doradczych. W ramach projektu organizowany jest także konkurs na najlepsze praktyczne przykłady wsparcia innowacji w całej Europie

Dostępne dotacje na poprawę odporności europejskich lasów – finansowany ze środków UE projekt FORWARDS prezentuje wpływ zmian klimatycznych na lasy i wyznacza kierunki gospodarki leśnej. W trakcie trwania projektu ogłoszonych zostanie kilka zaproszeń do składania wniosków o dotację na utworzenie obserwatorium lasów i pilotażowe programy przywracania infrastruktury leśnej w sposób inteligentny dla klimatu. Obecnie otwarte są dwa zaproszenia , jedno dotyczące monitorowania wpływu klimatu, a drugie dotyczące przyczyn zaburzeń lasów. Termin naboru to 15 stycznia 2024 r.


Pobierz newsletter:

Newsletter w oryginalnej wersji językowej

Newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate