Publikacje Policy Insight: Wsparcie WPR dla agroleśnictwa, równości płci i młodszych pokoleń

Możliwości oferowane przez Wspólną Politykę Rolną (WPR) dla agroleśnictwa, równości płci i młodszych pokoleń zostały przedstawione w nowych wydaniach publikacji Europejskiej Sieci WPR „Policy Insight”.

 

Zwiększanie równouprawnienia płci

Równość płci pozostaje ważnym celem strategicznym wszystkich polityk europejskich. W związku z tym w nowym dokumencie „Policy Insight on Enhancing gender equality in EU rol-food systems” podkreślono, że WPR została zaprojektowana w celu wspierania działań i celów, które przynoszą korzyści wszystkim obywatelom UE. Potwierdza strategiczny nacisk WPR na sprawiedliwość i wyjaśnia, że równość płci w rolnictwie można osiągnąć poprzez budowanie zdolności do formułowania i wdrażania polityk opartych na dowodach, które odpowiadają potrzebom kobiet na obszarach wiejskich i w rolnictwie.

Inne spostrzeżenia wskazują, że jako rolnicy, leśnicy i aktywni członkowie społeczności wiejskiej kobiety zawsze będą miały kluczowe znaczenie dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju i odporności obszarów wiejskich w Europie. Wezwania do działania obejmują zachęcanie sieci krajowych, sieci WPR UE i partnerów do lepszego zrozumienia tej kwestii poprzez zwiększenie widoczności historii sukcesu kobiet w łańcuchach wartości rolno-spożywczych i rozwoju obszarów wiejskich.

 

Korzyści z agroleśnictwa

Agroleśnictwo to kolejny nowy temat w publikacji Policy Insight, która wskazuje na międzynarodową analizę Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) opowiadającą się za szerszym wykorzystaniem agroleśnictwa. ONZ zauważa, że takie systemy użytkowania gruntów są zwykle bardziej odporne niż konwencjonalne rolnictwo na zmiany środowiskowe i  klimatyczne. W zależności od systemu i warunków lokalnych system rolno-leśny może poprawić wydajność upraw, jednocześnie umożliwiając większe bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie, a także wspierać wysoki odsetek różnorodności biologicznej w lasach naturalnych.

Niemniej jednak, pomimo wysokiego potencjału produkcyjnego systemów rolno-leśnych w Europie, rolnicy mogą nadal postrzegać je jako mniej produktywne, a tym samym ryzykowne finansowo. Wsparcie w ramach WPR można ukierunkować na ułatwienie większego wykorzystania systemu rolno-leśnego poprzez demonstracje skutecznych systemów rolno-leśnych w celu wyeliminowania luk w wiedzy na temat wielorakich korzyści płynących z agroleśnictwa. W związku z tym w artykule Policy Insight podniesiono świadomość na temat tego, w jaki sposób krajowe plany strategiczne WPR państw członkowskich mogą wspierać korzyści płynące z systemu rolno-leśnego dla obywateli UE.

 

Pomoc młodszym pokoleniom w znalezieniu zatrudnienia na obszarach wiejskich

Wsparcie  dla młodszych pokoleń obywateli UE zostało przedstawione w trzecim nowym wydaniu serii Policy Insight. Uznaje to, że młodzi ludzie stanowią ważną pulę talentów dla utrzymania przyszłości obszarów wiejskich Europy. W treści zwrócono uwagę na użyteczną różnorodność możliwości dostępnych w ramach WPR i innych dziedzin, aby pomóc młodszym pokoleniom w znalezieniu zatrudnienia na obszarach wiejskich poprzez pozyskiwanie funduszy na ich pomysły biznesowe. Obejmuje to interwencje, które mogą stworzyć warunki umożliwiające młodym ludziom wykorzystanie ich potencjału na obszarach wiejskich poprzez finansowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także szkolenia zawodowe. 

WPR zapewnia nowe ramy polityki, przede wszystkim poprzez cel szczegółowy nr 7 poświęcony wymianie pokoleń, który wraz z instrumentami krajowymi będzie wspierał młodych ludzi rozpoczynających działalność rolniczą, tworząc jednocześnie dobre warunki pracy i życia na obszarach wiejskich.

Obejmie to wdrożenie interwencji na rzecz młodych rolników, w tym mieszkających na obszarach wiejskich. Pojawi się bardziej innowacyjne podejście do wymiany pokoleń – takie jak umowy spadkowe, wsparcie dla nowych rolników i zachęty dla młodych kobiet rolników.