Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w UE

Rolnictwo ekologiczne to metoda uprawy, która wykorzystuje naturalne substancje i procesy do produkcji żywności.  Zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym produkcji ekologicznej jest ono bardzo restrykcyjne w stosowaniu różnych produktów syntetycznych i zakazuje stosowania mineralnych nawozów azotowych i pestycydów chemicznych. Rolnictwo ekologiczne to system, który podtrzymuje zdrowie gleb, ekosystemów i ludzi, a zatem ma pozytywny wpływ na nasze środowisko, glebę, klimat, różnorodność biologiczną, dobrostan zwierząt, dochody rolników, rozwój obszarów wiejskich i wiele innych.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, od pola do stołu i różnorodności biologicznej Strategie mają na celu objęcie co najmniej 25% gruntów rolnych w UE rolnictwem ekologicznym do 2030 r. Komisja Europejska opracowała plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w UE, aby pomóc sektorowi ekologicznemu w osiągnięciu pełnego potencjału i realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Plan działania podzielony jest na 3 części:

  • Oś 1: stymulowanie popytu i zapewnienie zaufania konsumentów.
  • Oś 2: stymulowanie konwersji i wzmacnianie całego łańcucha wartości.
  • Oś 3: wiodące przykłady produktów ekologicznych: zwiększenie wkładu rolnictwa ekologicznego w zrównoważenie środowiskowe.

Aby wesprzeć ambicje planu działania, Komisja zamierza przeznaczyć co najmniej 30 % budżetu na działania w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich na tematy specyficzne dla sektora produkcji ekologicznej lub istotne dla tego sektora.

W planach jest wiele działań, w tym na przykład wprowadzenie corocznych nagród w uznaniu doskonałości w ekologicznym łańcuchu wartości. Zwycięzców edycji 2022 wyłoniono w ramach kategorii na najlepszego rolnika ekologicznego (kobiety i mężczyzny) oraz najlepsze ekologiczne małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Kolejnym działaniem jest unijna sieć krajowych „ambasadorów ekologicznych”, która promuje produkcję ekologiczną na szczeblu krajowym i pomaga w wymianie najlepszych praktyk na szczeblu UE. Promowanie innowacyjnych podejść, w tym nowych sposobów współpracy, oraz wymiana dobrych praktyk mogą wspierać rolników, organizacje i inne podmioty w łańcuchu wartości w ich wysiłkach na rzecz pomyślnego przejścia na rolnictwo ekologiczne.