Projekt wytycznych dla sektora pszczelarskiego – zgłoś uwagi!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło projekt szczegółowych wytycznych w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Projekt ten jest obecnie w fazie opiniowania i zainteresowani przedsiębiorcy oraz pszczelarze mogą wyrazić swoje uwagi i sugestie do dnia 25 lutego 2023 roku. Dzięki temu, ministerstwo rolnictwa będzie miało możliwość uwzględnienia interesów i potrzeb sektora pszczelarskiego w opracowaniu końcowych wytycznych.

Wytyczne zostały wydane w celu przygotowania do realizacji zadań związanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, w szczególności do opracowania ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, regulaminu naboru wniosków oraz procedur dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy.

Odnoszą się do wszystkich rodzajów interwencji w sektorze pszczelarskim to jest:

 • wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej (I.6.1);
 • inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2);
 • wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3);
 • ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej (I.6.4);
 • pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5);
 • wsparcie naukowo-badawcze (I.6.6)
 • wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (I.6.7),

i określają właściwe dla tych interwencji:

 1. warunki przyznawania pomocy;
 2. warunki realizacji operacji;
 3. formę, w jakiej przyznawana jest pomoc, oraz wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi;
 4. warunki wypłaty pomocy;
 5. zobowiązania beneficjenta;
 6. warunki zwrotu pomocy.

 

Szczegóły i dokumenty udostępnione są na stronie internetowej MRiRW – otwórz