Innowacyjne rozwiązania sposobem na odbudowę bioróżnorodności oraz mitygację zagrożeń klimatyczno-środowiskowych

Grupa Operacyjna EPI „Natura Bioróżnorodności Stobrawy” , w skład której wchodzą entuzjaści i pasjonaci, a jednocześnie praktycy poszukujący zrównoważonych i naturalnych rozwiązań dla wyzwań stojących przed współczesnym rolnictwem, realizuje w ramach działania „Współpraca” projekt pn. „Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolniczej sposobem na wzrost konkurencyjności na rynku, odbudowę bioróżnorodności oraz mitygację zagrożeń klimatyczno-środowiskowych„.

Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w technologii produkcji naturalnej odporności pozwalających na utrzymanie stabilności i pewności produkcji rolniczej (minimalizacja ryzyk klimatycznych) z plonami o prozdrowotnych właściwościach i poprawiającymi efektywność ekonomiczną i konkurencyjność na rynku. Odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności poprzez lansowanie upraw współrzędowych (jedna z form agroleśnictwa) z jednoczesną aktywacją gleb, poprzez aplikację różnego typu substancji organicznych zaaktywowanych biologicznie. Dodatkowo wykorzystanie biopreparatów i biostymulatorów dla aktywacji gleby i ochrony roślin. Opracowanie i wdrożenie technologii uprawy pozwalającej na minimalizację ryzyk produkcyjnych w pierwszych dwóch latach uprawy borówki amerykańskiej, maliny jesiennej, winorośli, lawendy oraz sosny zwyczajnej wspomagającej mitygację zagrożeń klimatyczno-środowiskowych.

Kontekst projektu wynika z konieczności poszukiwania rozwiązań dla mitygacji zagrożeń klimatyczno-środowiskowych, które dotykają rolnictwo, a w szczególności z pogłębiającym się brakiem wody i zubożeniem gleb w substancję organiczną (mineralizacja gleb). Przewiduje się, że wkrótce pojawi się kryzys związany z brakiem wody w rolnictwie, który będzie bardziej dotkliwy i szerszy, niż obecny kryzys energetyczny. Operacja wskazując innowacyjne technologie związane z uprawą, które umożliwiają ograniczenie zużycia wody dla podlewania, zwiększenie pojemności sorpcyjnej gleb, obniżenie temperatury gleby (mniejsze nagrzewanie), zmniejszenie ewaporacji z gleby, zwiększenie możliwości akumulacji CO2 w glebie, wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskie w zakresie rolnictwa węglowego. Ponadto, projekt wpisuje się w Wspólną Politykę Rolną (WPR) i cele określone w Europejskim Zielonym Ładzie (EZŁ), w tym m.in. Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, Przywracanie przyrody do naszego życia (COM(2020)380), Strategii „od pola do stołu”(COM(2020)3810 oraz Nowej strategii leśnej UE 2030 (COM(2021)572). Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 to plan ochrony przyrody i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów. Odbudowa bioróżnorodności w Europie (Polsce) ma nastąpić poprzez zastosowanie konkretnych działań, dotyczących m.in. ochrony i przywracania elementów krajobrazu oraz powstrzymania i odwrócenia spadku liczebności owadów zapylających. Projekt wskazuje konkretne rozwiązania dla realizacji ww. strategii, a ponadto popiera uprawy współrzędowe propagując agroleśnictwo. 

 

Informacje ogólne o projekcie:

Czas realizacji projektu: 18 maj 2022 r. – 31 grudnia 2024 r.

Źródła finansowania operacji:  środki EFRROW 176.865,31 zł,  środki krajowe – 101.093,69 zł.

Całkowity budżet operacji: 277 959,00 zł.

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): nyski.

Adres strony internetowej projektu: www.bioroznorodnoscstobrawy.pl