IX posiedzenie grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

W dniu 9 grudnia 2022 roku, w formule online, odbyło się dziewiąte posiedzenie GTI, działającej przy grupie roboczej ds. KSOW.

Posiedzenie otworzył i przewodniczył pan Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przewodniczący grupy tematycznej. Następnie głos zabrali pan Bartosz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pan Ireneusz Drozdowski dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, pan Paweł Krzeczunowicz, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, przedstawił bieżącą informację o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w roku 2022. Zaprezentował działania ukierunkowane na sieciowanie na poziomie europejskim, omówił współpracę z lokalnymi grupami działania, a także zagadnienia dotyczące aktywizacji partnerów oraz operacji własnych jednostek wsparcia sieci (prezentacja nr 1).

 

Następnie pani Daria Mularczyk-Mędza, p.o. kierownika Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. Obsługi SIR w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, przedstawiła informację o funkcjonowaniu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w 2022 r., w tym zaprezentowała również przykłady realizacji wybranych projektów krajowych i wojewódzkich upowszechniających wiedzę i wymianę informacji w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich (prezentacja nr 2).

 

W dalszej części spotkania pan Ryszard Kogut, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej w MRiRW, przedstawił informację na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027, w tym cele i działania KSOW+, strukturę sieci oraz budżet pomocy technicznej, w tym na KSOW+ (prezentacja nr 3).

 

Następnie pani Bożena Podlaska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy, omówiła możliwości realizacji projektów oraz nawiązywania kontaktów, jakie dają programy badawcze Unii Europejskiej, Horyzont Europa (prezentacja nr 4).

 

W dalszej części spotkania pan  Krzysztof Janiak, zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przedstawił informację dotyczącą europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz zorientowanego na praktykę i przyszłościowego rolnictwa i leśnictwa (prezentacja nr 5), a także omówił aktualny stan wdrażania działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020. Dyrektor podkreślił znaczący wzrost zainteresowania tym działaniem oraz poinformował o wsparciu w ramach interwencji Współpraca w Planie Strategicznym WPR 2023-2027 (prezentacja nr 6).

 

Posiedzenie grupy podsumował i zamknął przewodniczący grupy, pan Henryk Skórnicki.

 

Źródło: KSOW