VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie – relacja

Innowacyjnym rozwiązaniom w rolnictwie i promocji wdrażania ich w praktyce poświęcone było VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie, które odbyło się w Warszawie w dniach 24 i 25 listopada. Spotkanie zostało zorganizowano w ramach Sieci na rzecz innowacji i na obszarach wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

„VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie” odbyło się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencję otworzyli sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski i dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ireneusz Drozdowski.

W przyjętym przez Komisję Europejską Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 20232027, wymiana wiedzy i innowacji odgrywa szczególną rolę w procesie modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich.

W procesie transferu, a raczej w procesie wymiany wiedzy dotyczącej rolnictwa, kluczową rolę odgrywa w Polsce państwowe doradztwo rolnicze.

–  „To właśnie w oparciu o jednostki doradztwa została utworzona i rozwijana jest Sieć innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)” – podkreślił wiceminister Kołakowski.

Sieć, którą współtworzy już prawie 730 partnerów, skupia rolników, naukowców, przedsiębiorców sektora rolnospożywczego, doradców oraz szereg różnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie innowacji. Ogniwem łączącym i aktywizującym partnerów Sieci są zatrudnieni w jednostkach doradztwa rolniczego brokerzy innowacji, działający na terenie całego kraju” – dodał.
Wiceminister podkreślił, że działania na rzecz wzmocnienia powiązań pomiędzy nauką i praktyką rolniczą są jednym z priorytetowych kierunków w działalności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapowiedział, że wsparcie dla grup operacyjnych EPI będzie kontynuowane w ramach „Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027”.

Tegorocznym tematem wiodącym „Forum Wiedzy i Innowacji” było „Rolnictwo węglowe – wyzwania środowiskowok-limatyczne dla polskiego rolnictwa”.

Wykład wprowadzający „Rolnictwo węglowe dla ochrony klimatu” przedstawił dr hab. Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. Wyjaśnił zagadnienia rolnictwa węglowego oraz zwrócił uwagę na dobre praktyki rolne wpływające na sekwestrację węgla w glebie.

W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. Eugeniusz Grela opowiedział o roli sektora produkcji zwierzęcej w osiągnięciu neutralności klimatycznej i opcjach mających wpływ na minimalizację emisji gazów cieplarnianych w produkcji wieprzowiny oraz podczas chowu bydła.

Następnie wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. System wsparcia dochodów w ramach zielonej architektury środowiskowoklimatycznej, w tym propozycje dla rolnictwa węglowego, omówiła dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Joanna Czapla, a zastępca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Bogdan Pomianek zwrócił uwagę na działania inwestycyjne wpierające rozwój rolnictwa węglowego w Polsce.

W panelu dyskusyjnym „Rolnictwo Neutralne klimatycznie – rolnictwo przyszłości” uczestniczyli przedstawiciele rolników, naukowców oraz pracownicy instytucji otoczenia rolnictwa.
Rolnictwo niskoemisyjne jest przyszłością polskiego rolnictwa podkreślił w swoim wystąpieniu wiceprezydent Europejskiej Rady Młodych Rolników Adam Nowak.

W panelu „Zdrowa gleba” wystąpiło 4 prelegentów. Prof. Jean Diatta, reprezentant Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił wykład „Węgiel glebowy – stabilność rolnictwa zrównoważonego”. Damian Gawroński, przedstawiciel firmy PPH Ekodarpol zaprezentował innowacyjne badania i technologie, które wpłyną na upowszechnienie rolnictwa zrównoważonego. Paweł Bathelt, reprezentujący EAgronom Sp. z o.o., przekazał informacje dotyczące kredytów węglowych, które są dobrowolnymi instrumentami pomagającymi równoważyć emisję śladu węglowego dla firm, poprzez finansowe wspieranie innych firm (np. gospodarstw rolnych) usuwających CO2 z atmosfery. Mateusz Ciasnocha, prezes European Carbon Farmers zaprezentował wykład na temat europejskiej misji zdrowia gleby. W panelu „Niskoemisyjna produkcja zwierzęca” prof. Marcin Gołębiewski, reprezentant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, poruszył temat dobrostanu bydła w kontekście zrównoważonej produkcji mleka i mięsa wołowego. Podczas wykładu starano się odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania stoją przed produkcją mleka oraz mięsa, a także jakie czynniki warunkują jej efektywność. Dr Marek Balcerak zwrócił uwagę na problem ekonomiki produkcji zwierzęcej w dobie zmian strategii europejskiego rolnictwa. Przedstawił czynniki wpływające na poprawę dochodowości gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą. Dr Marcin Andrzejewski, reprezentujący firmę Josera Polska, omówił „Zrównoważone żywienie zwierząt gospodarskich”.

Dyskusja w panelu tematycznym „Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym” rozpoczęła drugi dzień obrad „VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”. Dr Magdalena Wróbel Jędrzejewska, reprezentująca Instytut Biotechnologii Przemysłu RolnoSpożywczego, przedstawiła działania proekologiczne na rynku rolnospożywczym. Podkreśliła, że upowszechnienie metodyki wyliczania śladu węglowego może stanowić skuteczny bodziec do wdrożenia efektywnych rozwiązań ukierunkowanych na optymalizację zużycia energii oraz działań, które zmniejszą koszty funkcjonowania firmy rolnospożywczej. Ewa Karólewska zwróciła uwagę na działania na rzecz zarządzania śladem węglowym wspierane przez EIT Food CLC NorthEast Sp.z o.o. Na zakończenie przedstawicielka Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowała dane dotyczące skali marnowania żywności w Polsce.

W drugim dniu forum dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie Paweł Krzeczunowicz przedstawił działania „Sieci Innowacji w Rolnictwie” na rzecz poprawy innowacyjności w rolnictwie. Podkreślił, że głównym zadaniem Sieci jest ułatwianie wymiany wiedzy, informacji oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji, oraz wspieranie ich wdrażania w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a jednym ze sposobów realizacji tych założeń jest pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI aplikujących o środki dostępne w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

Przykłady innowacyjnych rozwiązań w ramach grup operacyjnych omówili ich przedstawiciele. „Innowacyjne technologie uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody” członkowie Grupy Operacyjnej Innowatorzy Upraw oraz „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu” przedstawiciele Grupy Operacyjnej Bazydrill.

Ogłoszono zwycięzców w konkursie „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”.

Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym. Konkurs był zachętą dla producentów do wdrażania nowych rozwiązań w produkcji rolnej.

W konkursie wzięły udział instytuty, uczelnie wyższe, firmy prywatne, rolnicy, grupy operacyjne, podmioty realizujące projekty lub opracowujące produkty w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. Zgłoszono 31 prac konkursowych.

Laureatów wybrano w głosowaniu uczestników forum:

I miejsce Agrowe App innowacyjna aplikacja skupiająca się na usprawnieniu procesów biurowych i administracyjnych w gospodarstwie rolnym,

II miejsce Robot myjący UNIDOZ ROBOT P22 do automatycznego mycia kojców w tuczu trzody chlewnej,

III miejsce Ocena przydatności nasion wybranych gatunków roślin bobowatych do poprawy jakości pieczywa.

 

Do pobrania:

Materiały z konferencji

 

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie