Wdrażanie inicjatyw związanych z rolnictwem węglowym – końcowe wyniki prac Grupy Tematycznej ENRD

Jak określono w unijnym prawie o klimacie, rolnictwo i leśnictwo mają do odegrania ważną rolę w osiąganiu unijnego celu zerowej emisji netto do 2050 r. oraz 55% redukcji tej emisji do 2030 r. W projekcie rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa w ramach pakietu „Fit for 55” określono cel, jakim jest aby sektor gruntów był neutralny dla klimatu do 2035 r. Plany strategiczne WPR będą kluczowym narzędziem promowania ulepszonych działań i praktyk w zakresie gospodarowania gruntami, które ograniczają emisje gazów cieplarnianych, zwiększają sekwestrację dwutlenku węgla i zapewniają zachęty dla zarządców gruntów, rolników i leśników do zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony zasobów węgla. Jako kluczowy element Zielonego Ładu, w grudniu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie zrównoważonego cyklu węglowego, w którym promuje zwiększanie skali rolnictwa jako ekologicznego modelu biznesowego i określa serię krótko- i średnioterminowych działań, które mają stawić czoła obecnym wyzwaniom, aby to osiągnąć.

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w 2022 roku powołała Grupę Tematyczną ds. rolnictwa węglowego, która zgromadziła przedstawicieli państw członkowskich i zainteresowanych stron w celu przedyskutowania możliwości zwiększenia skali rolnictwa węglowego. W tym kontekście swoje prace grupa skoncentrowała na:

  •  zbadaniu, w jaki sposób można osiągnąć intensyfikację działania w zakresie rolnictwa węglowego poprzez WPR, w tym określenie kluczowych warunków sprzyjających, które muszą być spełnione;
  • określeniu sposobów, w jakie różne interwencje WPR mogą być wykorzystane do wspierania rolnictwa węglowego oraz jakie inne wsparcie jest wymagane, aby zachęcić do stosowania praktyk związanych z rolnictwem węglowym;
  • wymianie doświadczeń i inicjatyw podejmowanych obecnie w państwach członkowskich w zakresie rolnictwa węglowego oraz omówienie sposobów ich zwiększenia i przeniesienia do innych sytuacji związanych z rolnictwem w UE.

W bieżącym roku odbyły się 2 spotkania ekspertów w ramach powyżej grupy. Zachęcamy do zapoznania się z końcowymi wynikami jej prac, udostępnionymi na stronie internetowej ENRD – otwórz stronę