Relacja z IV Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”

W dniach 10-11 października br. w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyło się IV Forum „ Sieciowanie Partnerów SIR” zorganizowane przez Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Forum jako unikalne w skali kraju wydarzenie zgromadziło w jednym miejscu przedstawicieli świata nauki, praktyki, biznesu i doradztwa oraz dało możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi. Ideą wydarzenia było przede wszystkim aktywne łączenie Partnerów Sieci SIR w celu realizacji wspólnych, mniejszych bądź większych projektów, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele oraz pokonywać kolejne wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Program wydarzenia zapewnił niepowtarzalną okazję do przedyskutowania tematu współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz analizę potencjalnych problemów z tym związanych, a także zapoznanie się z inspirującymi doświadczeniami i pomysłami prezentowanymi przez zaproszonych na wydarzenie prelegentów.

Konferencję otworzył Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Pan Krzysztof Janiak. Witając uczestników wydarzenia podkreślił, że nowoczesne rozwiązania,  transfer wiedzy z nauki do praktyki oraz łączenie podmiotów i osób zainteresowanych wdrożeniami innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to klucze do dynamicznego rozwoju polskiej produkcji rolniczej i polskiej wsi. Dyrektor podkreślił, że te działania od 7 lat, aktywnie są wspierane przez Sieć SIR, koordynowaną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przy współpracy z  Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. W swojej prezentacji przedstawił dorobek działań Sieci, jej pracowników oraz Partnerów.

 

W trakcie forum krajowy broker innowacji Aleksander Bomberski omówił temat: jak innowacje opracowywane w ramach działania „Współpraca” zmieniają polskie rolnictwo i obszary wiejskie? W trakcie prelekcji zaprezentowane zostały działania dwóch Grup Operacyjnych EPI, które z sukcesem realizują innowacyjne projekty w ramach ww. działania – Grupa Operacyjna „Mini kiwi mały wielki owoc” oraz „EPI Kwiaty cebulowe”.

Forum było wypełnione elementami, zapewniającymi wymianę wiedzy i informacji. Jednym z nich były wystąpienia wybranych partnerów SIR – Stowarzyszenie AGROEKOTON oraz Kraina Krajny. Prelekcje te skupione były przede wszystkim na korzyściach wynikających z wielopodmiotowych działań, w tym również służących wdrażaniu innowacji.

Podczas wydarzenia została zorganizowana również nowa forma aktywizacji Partnerów i wspierająca ich sieciowanie. Były to zaplanowane indywidualne spotkania 1:1 Partnerów SIR podczas sesji stolikowych. Uczestnicy w tym czasie mieli okazję wymienić się doświadczeniami i wiedzą z wybranymi Partnerami podczas bezpośrednich rozmów. Forma ta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

 

W drugim dniu spotkania uczestnikom zaprezentowano projekt założeń działania „Współpraca” w ramach Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027.

W dalszej części Forum odbyły się warsztaty w 3 grupach tematycznych:

  • Jak budować wartościowe i trwałe partnerstwa na rzecz wdrażania innowacji? Jak szukać partnerów, jak organizować pracę w Grupie Operacyjnej oraz jak zarządzać ryzykami i kryzysami?
  • Komunikacja kluczem do sukcesu innowacyjnego projektu – Jak prowadzić skuteczną komunikację od strony formalnej (wymogi ARiMR) oraz jak dotrzeć do grup docelowych?
  • Wyzwania stojące przed nową nowa siecią WPR (w tym SIR) – zaangażowanie partnerów, identyfikacja możliwości i problemów w kontekście nowej perspektywy finansowania 2023-2027

Wnioski wyniesione z dyskusji warsztatowych mogą posłużyć jako materiał do opracowania funkcjonowania przyszłej Sieci, w tym przede wszystkim roli Partnerów przyszłej Sieci KSOW+ oraz rozwiązań wspierających beneficjentów działania Współpraca.

 

Forum było znakomitym miejscem do wymiany wiedzy, informacji oraz doświadczeń w zakresie bieżącej działalności partnerów, projektów przez nich realizowanych, ale również w zakresie potrzeb i możliwości ich wypełnienia w ramach partnerstw. Warte podkreślenia jest również to, że uczestnicy za aprobatą wyrażali się o takich formach sieciowania partnerów i podkreślali potrzebę realizacji kolejnych tego typu działań podejmowanymi przez Sieć SIR, a mającymi na celu poznanie działalności partnerów, budowanie partnerstw oraz przedstawienie doświadczeń w tym zakresie.