Wspieranie przepływu innowacji i wiedzy w Europie poprzez Systemy Wiedzy i Informacji Rolniczej (AKIS)

Lepsze przepływy wiedzy przynoszą korzyści rolnictwu, leśnictwu i społecznościom wiejskim, ale także systemom żywnościowym i nieżywnościowym, różnorodności biologicznej, środowisku, klimatowi i konsumentom. Efektywne Systemy Wiedzy i Innowacji Rolniczej ułatwiają innowacje i wymianę wiedzy między doradcami, rolnikami i leśnikami, naukowcami, sieciami obszarów wiejskich, władzami krajowymi i regionalnymi, mediami, wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w kształcenie i szkolenie oraz konsumentami. Gdy wiedza jest współtworzona, efektywnie wykorzystywana i szeroko udostępniana, przyczynia się do rozwoju i zwiększania skali innowacyjnych rozwiązań, które sprawdzają się w praktyce.

STYMULOWANIE BARDZIEJ KOMPETENTNEGO DORADZTWA I WSPARCIA DLA INNOWACJI
W dobrze funkcjonującym AKIS doradcy są niezbędni, ponieważ oferują rolnikom, leśnikom i przedsiębiorcom wiejskim aktualne i dostosowane do ich potrzeb informacje, które pomagają im w podejmowaniu codziennych decyzji. Mogą również zapewnić wsparcie w zakresie innowacji, łącząc ludzi i pomagając w przygotowaniu i rozwijaniu Grup Operacyjnych EIP-AGRI lub innych interaktywnych projektów innowacyjnych. Doradcy specjalistyczni mogą udzielać dodatkowego wsparcia, dysponując wiedzą na konkretne, praktyczne tematy. Regularnie współpracują oni z krajowymi i międzynarodowymi naukowcami oraz z sieciami WPR, które gromadzą i udostępniają wyniki innowacyjnych projektów. Ich wiedza pomaga tworzyć krajowe, a nawet szersze bazy wiedzy, z których mogą korzystać wszyscy w ekosystemie AKIS.

ŁĄCZENIE SIĘ POPRZEZ SIECI WPR
Od 2023 r. innowacyjne komponenty krajowych sieci WPR poszerzą zakres działania obecnych krajowych sieci obszarów wiejskich, aby wspierać wymianę wiedzy i promować innowacje w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Mogą to robić, organizując spotkania networkingowe, które gromadzą ludzi, stymulując regionalne, krajowe, transgraniczne lub międzynarodowe projekty Grup Operacyjnych (OG) do współdziałania oraz łącząc je z projektami europejskimi. Krajowe sieci WPR mają zasadnicze znaczenie dla szerszego udostępniania innowacyjnej wiedzy poprzez gromadzenie, tłumaczenie i udostępnianie praktycznych wyników projektów, które są najbardziej przydatne w danym kraju. Program wsparcia europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) połączy te krajowe wątki innowacyjne w celu promowania wymiany typu partnerskiego i zapewnienia dalszego wsparcia, w tym powiązań z programem Horizon Europe.

BUDOWANIE MOSTÓW MIĘDZY PRAKTYKĄ A BADANIAMI
Naukowcy, rolnicy i leśnicy, doradcy, uczniowie szkół rolniczych i inne osoby muszą być połączone, aby zwiększyć przepływ wiedzy i innowacji. Angażując się w prace grup operacyjnych lub inne innowacyjne, praktyczne projekty, naukowcy mogą pomóc w opracowaniu rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby w terenie. Projekty te umożliwiają rolnikom lub leśnikom testowanie nowych pomysłów, innowacyjnych technologii lub metod, współtworzenie rozwiązań dla stojących przed nimi wyzwań lub korzystanie z wzajemnego uczenia się (ang. peer-to-peer). Spotkania networkingowe, współpraca przy projektach, grupy dyskusyjne, wymiana informacji w mediach społecznościowych i pokazy w gospodarstwach mogą zbliżać ludzi i stymulować wymianę wiedzy, dając początek innowacyjnym rozwiązaniom, które są tworzone wspólnie, szeroko rozpowszechniane i gotowe do zastosowania w terenie.

DODATKOWE INFORMACJE
• Broszura EIP-AGRI na temat Systemów Wiedzy i Informacji Rolniczej (ang. AKIS). W nowej publikacji podkreślono szereg kluczowych cech, inspirujących przykładów i projektów, które pomagają budować silniejsze systemy wiedzy i innowacji w rolnictwie w całej Europie – pobierz broszurę w wersji polskojęzycznej
• Co to są Systemy Wiedzy i Informacji Rolniczej (ang. AKIS)?obejrzyj animację
• Poznaj wszystkie działania EIP-AGRI związane z AKIS na stronie „spotlight”- otwórz

 

Źródło: artykuł z „Rural connections magazine 1/2022