Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

29 czerwca 2022 r. w Dzienniku ustaw opublikowano ustawę z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (poz. 1370). Wejdzie ona w życie 7 lipca br.

 

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej ( Dz.U. poz. 1370), wprowadza postanowienia rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. oraz adaptację systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym do wymogów rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. poprzez m.in.:

  • określenie kompetencji organów w systemie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną,
  • wprowadzenie ułatwień w stosowaniu nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach UE co spowoduje zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych,
  • zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej,

oraz

  • zniesienia krajowego wymogu opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 33, dotyczącego fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwo reeksportowego dla roślin, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000137001.pdf