Relacja z II posiedzenia Grupy Fokusowej EIP-AGRI „Nature-Based Solutions for water management under climate change”

W dniach 1-2 czerwca w Szwecji (Malmö) odbyło się II posiedzenie Grupy Fokusowej  „Nature-Based Solutions for water management under climate change” działającej w ramach The agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI) European Commission.

 

Jednym z 20 ekspertów krajów UE reprezentujących różne sektory tj. rolnictwo, naukę, organizacje społeczne, doradztwo jest dr inż. Sławomir Gromadzki. W grupie eksperckiej Polskę reprezentują 2 osoby.

Do głównych zadań grupy ekspertów należy m in.:
– wypracowanie innowacyjnych opartych na zasobach przyrodniczych rozwiązań dla gospodarki wodnej UE.
– identyfikacja wyzwań w obszarze gospodarki wodnej,
– proponowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami wodnymi,
które posłużą Komisji Europejskiej do określenia przyszłych działań w obszarze polityki wodnej.

 

Podczas II posiedzenia Grupy, eksperci pracowali m.in. nad tzw. „minipapers” stanowiącymi część raportu końcowego grupy eksperckiej.

Dr inż. Sławomir Gromadzki (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) koordynuje jeden z paneli eksperckich, który jest  odpowiedzialny za przygotowanie części raportu końcowego nt. „Identification / selection / classification of NbS for water management under climate change„.

Dr Gromadzki w ramach swojego wystąpienia zaprezentował również model wykorzystania NbS (nature besed solutions – rozwiązań opartych na przyrodzie) w zakresie zarządzania zasobami wody jako jednego z elementów budowania bezpieczeństwa wodnego, środowiskowego, żywnościowego będących składową bezpieczeństwa narodowego. Zwrócił także szczególną uwagę na konieczność adaptacji NbS do Wspólnej Polityki Rolnej a następnie działań, schematów, płatności realizowanych w ramach krajowych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Uczestnicy posiedzenia odbyli także wyjazd terenowy, w ramach którego zapoznali się ze szwedzkim podejściem do renaturyzacji rowów melioracyjnych „Tullstorp Stream Project„, polegającym na przywracaniu im funkcji przyrodniczych (retencja, bioróżnorodność, rekreacja).

Projekt Tullstorp Stream jest realizowany przez stowarzyszenie rolników wzdłuż strumienia Tullstrop –Stowarzyszenie Gospodarcze Tullstorp Stream (TSEA). Tullstorp Stream ma długość 30 km, a projekt obejmuje całościowe podejście do zagospodarowania zlewni o powierzchni 6300 hektarów. Projekt funkcjonuje od 2009 roku i w tym czasie odtworzono 39 terenów podmokłych i 10 km potoku. W zlewni utworzono łącznie 169 hektarów terenów podmokłych.

Uczestnicy dodatkowo zapoznali się z modelem / przykładem budowania sztucznej retencji (sieć zbiorników o łącznej powierzchni 6,5 ha / głębokości ok. 5-6 m o pojemności 250 tys. m3 (przeciętna objętość zretencjonowanej wody) napełnianych wodą przepompowywaną z cieków wodnych w okresie zimowym i wykorzystywaną (ok. 5 cykli) do nawadniania ok 500 ha użytków rolnych w okresie wegetacji.

 

Fotografie: Sławomir Gromadzki i Antanas Maziliauskas (Research and Innovation officer Innovation & knowledge exchange – EIP-AGRI)