Działania na rzecz wspierania inteligentnych wiosek

Często mówi się, że LEADER jest idealnym narzędziem wsparcia powstającej koncepcji inteligentnych wiosek na poziomie lokalnym. Faktycznie jeżeli zasady LEADER/RLKS są w pełni realizowane, to są one odpowiednie do tworzenia inicjatyw inteligentnych wiosek a wiele Lokalnych Grup Działania (LGD) jest już obecnie zaangażowanych w inicjatywy, które można by uznać za część tego podejścia. Jednak nowe propozycje dotyczące inteligentnych wiosek również oferują pewną wartość dodaną.

 

W koncepcji inteligentnych wiosek chodzi przede wszystkim o to, jak społeczności wiejskie same mogą jak najlepiej wykorzystać zarówno technologię, jak i innowacje społeczne, by zareagować na istniejące i pojawiające się nowe wyzwania. W tym kontekście koncepcja inteligentnych wiosek ponownie kieruje uwagę na potrzeby i potencjał obszarów wiejskich, które są często pomijane w porównaniu do miast i są narażone na pozostawanie w tyle w czasach, gdy społeczeństwo zmierza w kierunku nowej, innej przyszłości. Podkreśla również potrzebę większej koncentracji na upodmiotowieniu społeczności na szczeblu lokalnym, jeżeli obszary wiejskie mają przetrwać i prosperować w nadchodzących dziesięcioleciach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wydaną przez Europejską Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, o tym, jak LEADER może wspierać inteligentne wioski. W publikacji opisano potencjalną rolę programu LEADER/RLKS we wspieraniu wdrażania koncepcji inteligentnych wiosek, poddano ocenie obecne bariery w realizacji LEADER/RLKS rozpoznane przez LGD i zawarto zalecenia co do tego, jak można je pokonać, aby w pełni wykorzystać potencjał inteligentnych wiosek na poziomie lokalnym.

 

Publikacja do pobrania:

Wersja PL_smart-villages_orientations_leader

 

Źródło: Europejska Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich