Kwietniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

 

W bieżącym numerze newslettera m.in. następujące informacje:

  • Żywe laboratorium na farmie – w 2012 r. na Węgrzech utworzono ogólnokrajową sieć doświadczalną w celu poprawy i rozwoju nowych praktyk ekologicznych, a jednocześnie przyspieszenia przejścia na agroekologię. Rolnicy i naukowcy z ÖMKi On-Farm Living Lab współprojektują i wspólnie wdrażają próby polowe i testy technologii w zakresie zrównoważonych technik zarządzania uprawami i zwierzętami, które przyczyniają się do elastyczności, zrównoważenia i odporności systemów rolniczych oraz adaptacji gospodarstw w kontekście zmian klimatu.

 

  • Inteligentna etykieta budująca zaufanie konsumentów –Grupa Operacyjna we Włoszech opracowała tzw. „inteligentną” etykietę, której celem jest pomoc w zagwarantowaniu autentyczności wysokiej jakości włoskich win Veneto poprzez wzmocnienie relacji zaufania między producentami a konsumentami.

 

  • Wyzwania i możliwości dla innowacji w leśnictwie – do pobrania raport z seminarium EIP-AGRI „Przekształcanie innowacji leśnych w praktykę”, które odbyło się online w listopadzie 2021 r.

 

  • Zaproponuj tematy dla grup fokusowych EIP-AGRI – Grupy Fokusowe EIP-AGRI to tymczasowe grupy wybranych ekspertów skupiających się na określonym temacie, dzielących się wiedzą i doświadczeniem.

 

  • Konkurs UE o nagrody ekologiczne – trwa Konkurs Ekologiczny zorganizowany przez Komisję Europejską mający wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”. W konkursie mogą wziąć udział osoby/podmioty lub instytucje działające w ekologicznym łańcuchu wartości. W ramach konkursu przyznanych zostanie 8 nagród w 7 Kategoriach.

 

  • Wypełnianie luki między dziedzictwem kulturowym i naturalnym a badaniami i innowacjami – RURITAGE to projekt w ramach programu „Horyzont 2020”, który ma na celu zademonstrowanie wyjątkowego potencjału dziedzictwa w społecznościach wiejskich w zakresie zagadnień, które wykraczają poza „tradycyjną” ideę turystyki, w celu zróżnicowania gospodarki wiejskiej.

 

  • Promowanie zrównoważonego rolnictwa w Chorwacji – Projekt Dinara back to LIFE ma na celu ochronę i odtworzenie siedlisk suchych muraw i ich charakterystycznych gatunków w górach Dinara w Chorwacji.

 

  • Międzynarodowe badania nad zrównoważonymi systemami żywnościowymi w zmieniającym się klimacie – FOSC – ERA-Net on Food Systems and Climate ma na celu promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie społecznej i systemowej transformacji zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu systemów żywnościowych. Aby to osiągnąć, FOSC finansuje 17 projektów badawczych, które koncentrują się na „Ocenie skutków zmian klimatycznych na rynkach rolno-spożywczych oraz rozwoju zrównoważonych i odpornych łańcuchów żywności w kontekście zmieniających się potrzeb i wzorców żywnościowych”. 

 

  • Europejska Konferencja Naukowa – Ku rolnictwu wolnemu od pestycydów – w dniach 2-3 czerwca odbędzie się seminarium: „Jakie badania pozwolą zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie redukcji pestycydów?”, Wydarzenie organizowane jest przez Francuski Instytut Badawczy ds. Rolnictwa, Żywności i Środowiska (INRAE) w ramach oficjalnego programu francuskiej prezydencji UE. Wydarzenie zgromadzi naukowców i specjalistów z całej Europy, aby omówić rozwiązania dotyczące redukcji pestycydów w Europie.

 

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate