Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w sektorze rolno-spożywczym

Grupa Operacyjna EPI „AgroWe„, realizuje w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 projekt pn. „Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji”.

Celem projektu jest wytworzenie innowacji marketingowych oraz organizacyjnych w celu zwiększenie poziomu innowacji w polskim i europejskim ekosystemie rolno-spożywczym, zwiększenie poziomu ochrony środowiska oraz łagodzenie zmian klimatycznych. Główne zadania do zrealizowania opierają się na wypracowaniu skutecznych rozwiązań informatycznych w oparciu o przegląd literatury oraz badania ankietowe przeprowadzone pośród rolników.

Główne rezultaty to rozwiązania wspierające automatyzację organizacji pracy, płodozmianu w gospodarstwie oraz wymiany danych w zakresie istniejących danych gromadzonych w gospodarstwach rolnych.

Główne korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji ro innowacje organizacyjne i marketingowe w zakresie przetwarzania, gromadzenia, automatyzacji przetwarzania oraz standardów udostępniania danych zgromadzonych przez rolników. Zakłada się, że w wyniku wytworzonych innowacji gospodarstwa uzyskają dostęp do skutecznych rozwiązań ułatwiających organizację prac w gospodarstwie, planowanie zabiegów czy udostępnianie danych o gospodarstwie.

 

Źródła finansowania operacji: Środki własne, kredyt, wsparcie publiczne.

Całkowity budżet operacji: 1516800 zł.

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): 60610913045 (gmina Parczew).

Strona internetowa: www.grupaoperacyjnaagrowe.pl