Wydanie specjalne newslettera EIP-AGRI poświęcone tematyce gleby. Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z wydaniem specjalnym biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

 

Bieżący numer newslettera poświęcony jest tematyce zdrowia gleby:

  • Zwiększenie bioróżnorodności gleby w celu redukcji niezbędnych zasobów produkcyjnych – uprawa warzyw na południu Hiszpanii jest zagrożona zmniejszoną bioróżnorodnością gleby, na którą wpływ mają lata intensywnego rolnictwa. Jednym ze studiów przypadku z projektu SoildiverAgro w ramach programu Horyzont 2020 jest sprawdzenie praktyk zrównoważonego zarządzania, w tym stosowania produktów komercyjnych opartych na mikroorganizmach, w celu ograniczenia chorób przenoszonych przez glebę i szkodników oraz zwiększenia dostępności składników odżywczych.

 

  • Biostymulatory dla zrównoważonego rolnictwa – Grupa Operacyjna z Włoch testuje biostymulatory, zarówno produkty naturalne, jak i mikroorganizmy, w połączeniu z modelami narzędzi wspomagania decyzji i innowacyjnymi systemami upraw. Stosowanie takich produktów ma na celu wzmocnienie naturalnej obrony roślin, odporność na stres wodny i inne skutki zmian klimatycznych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na środki.

 

  • Życie na Ziemi zależy od zdrowych gleb – Misje UE to nowość programu badawczo-innowacyjnego Horyzont Europa na lata 2021-2027. Głównym celem misji „Umowa dotycząca gleby dla Europy” jest założenie 100 „żywych laboratoriów i latarni morskich”, aby do 2030 r. doprowadzić do przejścia na zdrowe gleby.

 

  • Wpływ tworzyw sztucznych na zdrowie gleby i wydajność rolnictwa – Projekty Horyzont 2020 MINAGRIS i PAPILLONS mają na celu wyjaśnienie skutków i cykli życia zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Gromadzą i rozpowszechniają narzędzia oraz zalecenia dotyczące zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych w rolnictwie na poziomie gospodarstw i pól uprawnych, aby zapewnić bezpieczne i ekonomicznie opłacalne systemy żywnościowe w Europie.

 

  • Uwolnienie potencjału bioróżnorodności gleby – SOILGUARD to najnowszy projekt programu Horyzont 2020 badający potencjał bioróżnorodności gleby dla dobrostanu środowiskowego, gospodarczego i społecznego. Projekt analizuje i promuje zrównoważone praktyki gospodarowania glebą w rolnictwie, na użytkach zielonych i w lasach. W ramach projektu rozwijana jest Sieć Wiedzy oraz aplikacja do dzielenia się wiedzą SOILGUARDIANS.

 

  • Zestawienia informacji na temat zdrowia gleby – w ramach projektu Best4Soil (Horyzont 2020) opracowano zestawienia informacji i filmy zawierające praktyczne dane dotyczące zdrowotności gleby.

 

  • Rekultywacja agrochemiczna gleb rolniczych – wiele badań dotyczących zanieczyszczenia gleby wskazuje na utrzymujące się pozostałości pestycydów na gruntach rolnych, nawet wiele lat po ich zastosowaniu. Projekt LIFE AgRemSO3il opisuje to jako „cichy problem”, który zwykle nie jest uwzględniany na listach problemów środowiskowych, pomimo jego wpływu na grunty rolne, otaczające środowisko i bezpieczeństwo żywności. Projekt ten podkreśla problem i demonstruje nową technologię na poziomie gospodarstwa do agrochemicznej rekultywacji gleb rolniczych.

 

  • Europejskie Towarzystwo Ochrony Gleby – ESSC to stowarzyszenie zrzeszające ponad 500 członków z 42 krajów. Jej członkami są naukowcy, nauczyciele, studenci, rolnicy, planiści i decydenci. Wspiera badania nad degradacją gleby, erozją gleby i ochroną gleby, zapewniając sieć wymiany wiedzy. ESSC corocznie przyznaje nagrody w dziedzinie ochrony gleby, wydaje publikacje, organizuje i uczestniczy w wydarzeniach                          

                        

  • Horyzont Europa a zdrowotność gleby – zakończyły się pierwsze zaproszenia do „misji glebowych” programu Horyzont Europa. Oczekuje się, że kolejne zaproszenia na takie misje w ramach programu Horyzont Europa wdrażające misję glebową zostaną opublikowane w maju 2022 r.

 

  • i wiele innych informacji o wydarzeniach, dofinansowaniu.

 

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate