I posiedzenie Grupy Tematycznej ENRD ds. rolnictwa węglowego – pobierz materiały

Rolnictwo i leśnictwo mają do odegrania ważną rolę w osiąganiu unijnego celu zerowych emisji netto do 2050 r. oraz 55% redukcji wymaganych do 2030 r., jak określono w unijnym prawie o klimacie.

Plany strategiczne WPR będą kluczowym narzędziem promowania ulepszonych działań i praktyk w zakresie gospodarowania gruntami, które zmniejszają emisje gazów cieplarnianych, zwiększają sekwestrację dwutlenku węgla i zapewniają zachęty dla zarządców gruntów, rolników i leśników do zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony zasobów węgla.

Jako kluczowy element Zielonego Ładu, w grudniu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie zrównoważonych cykli węglowych, w którym promuje zwiększenie skali rolnictwa jako ekologicznego modelu biznesowego i określa szereg krótko- i średnioterminowych działań, aby to osiągnąć.

W dniu 24 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Grupy Tematycznej ENRD ds. rolnictwa węglowego. Spotkanie otworzyła Giuliana Keller z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W posiedzeniu wzięło udział 40 ekspertów, w tym 2 przedstawicieli z Polski.

Pierwsze spotkanie Grupy Tematycznej ds. rolnictwa węglowego skupiło się na wymianie przykładów dobrych praktyk europejskich i obiecujących inicjatywach w zakresie rolnictwa węglowego,  omówieniu, w jaki sposób można je zwiększyć za pomocą WPR, a także jakie są kluczowe czynniki i bariery w tym zakresie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z posiedzenia (prezentacje, zdjęcia i nagrania video), które udostępnione są pod linkiem:

1st meeting of the ENRD Thematic Group on Carbon Farming | The European Network for Rural Development (ENRD) (europa.eu)