Rada Kobiet w rolnictwie powołana!

W dniu 8 marca br. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył akty powołania do Rady Kobiet w rolnictwie.

Zadania Rady Kobiet w rolnictwie to:

 • analiza bieżącej sytuacji  kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów,
 • rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji, a także przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnych),
 • inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem i sytuacją kobiet i dziewcząt,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet,
  w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej
  i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia,
 • wspieranie i rekomendowanie działań mających na celu promowanie: dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie, ekologicznej żywności, dziedzictwa i kultury wsi, pozytywnych aspektów życia na terenach niezurbanizowanych,
 • podejmowanie innych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet w rolnictwie.

Dodatkowo w celu realizacji powyższych zadań Rady Kobiet w rolnictwie przewodniczący będzie mógł zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, inne osoby w charakterze ekspertów z głosem doradczym. Ponadto przewodniczący będzie mógł również tworzyć grupy robocze i tematyczne złożone z członków Rady oraz innych osób zaproszonych do udziału w pracach Rady, a także zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów i ekspertyz.

Przewodnicząca Rady została Pani Anna Gembicka sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych. Członkami Rady są m.in. Pani Katarzyna Boczek – zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Partnerka Sieci SIR – Pani Maria Sikorska – dziennikarka, autorka i prowadząca telewizyjnego programu „Z klimatem i z pasją” w Polsat News. Laureatka wielu nagród branżowych, która otrzymała również ministerialne odznaczenie „Zasłużony dla rolnictwa”. Prezeska Stowarzyszenia Liderki Innowacji – aktywizującego, promującego i łączącego kobiety polskiej wsi.

Więcej informacji