Lutowy newsletter EIP-AGRI już dostępny! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z lutowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

 

W bieżącym numerze m.in. następujące informacje:

  • Odbudowa relacji w krótkich łańcuchach dostaw – hiszpańska Grupa Operacyjna promuje krótkie łańcuchy dostaw żywności jako szansę dla rolnictwa rodzinnego i społecznego w regionie Madrytu.

 

  • Doradcy i AKIS w Słowenii – doradcy odgrywają kluczową rolę w systemach wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS), w których innowacyjne rozwiązania są współtworzone, szeroko udostępniane i wykorzystywane przez rolników, leśników, społeczności wiejskie, naukowców i inne osoby w ekosystemie innowacji. W słoweńskiej służbie doradczej, doradcy rolni współpracują ze wyspecjalizowanymi ekspertami, aby zmaksymalizować wymianę wiedzy i zaoferować szerokie spektrum wsparcia doradczego.

 

  • Podziękowania EIP-AGRI za zgłoszenia uczestnictwa  do nowych Grup Fokusowych – Prawie 250 osób zgłosiło się do 3 nowych grup fokusowych zajmujących się: zrównoważonymi sposobami na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych; cyfrowymi narzędziami do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi; środowiskiem zorientowanym na rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu.  Wybrani eksperci zostali już poinformowani.

 

  • UE uruchamia plan działania na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej i tworzenia miejsc pracy.

 

  • Filmy z najlepszymi praktykami w dziedzinie leśnictwa przedstawiające najlepsze praktyki leśne z całej Europy.

 

  • Przybliżenie biogospodarki unijnym producentom surowców – nowy projekt COOPID w ramach programu „Horyzont 2020” ma na celu zachęcenie rolników do stosowania zrównoważonych modeli biznesowych opartych na biotechnologii. Projekt polega na transferze wiedzy i ma na celu na usunięciu barier utrudniających udział produkcji podstawowej w biogospodarce poprzez przekształcenie informacji na temat biogospodarki o obiegu zamkniętym w konkretne przykłady i informacje.

 

  • Europejskie Żywe Laboratorium Agroekologiczne i Sieć Infrastruktury Badawczej – agroekologia może wzmocnić zrównoważony rozwój i odporność rolnictwa w obliczu wyzwań związanych ze zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej, degradacją gleb. Projekt ALL-Ready w ramach programu „Horyzont 2020” pracuje nad przyszłą europejską siecią żywych laboratoriów i infrastruktur badawczych w celu przejścia na agroekologię. Ich pilotażowa sieć zostanie wkrótce uruchomiona.

 

  • Webinaria – „Sieć na rzecz innowacji” w regionie nordycko-bałtyckim – w okresie od lutego do maja 2022 r. Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Estonii i Finlandii organizują serię czterech internetowych warsztatów tematycznych (w języku angielskim). Warsztaty zaprezentują prawdziwe przykłady rolnictwa, produkcji żywności i obszarów wiejskich w regionie nordycko-bałtyckim. Uczestnicy mogą się spotykać, wymieniać wiedzą, a może nawet tworzyć nowe partnerstwa. Kolejne wydarzenie odbędzie się 15 marca.

 

  • Użytki zielone w centrum zrównoważonych systemów żywnościowych o obiegu zamkniętym – 29 walne zgromadzenie Europejskiej Federacji Użytków Zielonych (EFG) odbędzie się w Caen we Francji w dniach 26–30 czerwca 2022 r. Głównym tematem będzie „Wkład użytków zielonych i produktów z nich pochodzących w rozwój systemów żywnościowych o obiegu zamkniętym”.

 

  • Finansowanie Grup Operacyjnych w ramach programu „Horyzont Europa” – obecny program „Horyzont Europa” oferuje wiele możliwości dla Grup Operacyjnych. Mogą one być częścią ogólnounijnych projektów wielopodmiotowych lub sieci tematycznych i doradczych. Trzy konkretne tematy zorientowane na Grupy Operacyjne są obecnie otwarte. Wszystkie mają na celu połączenie rolników i doradców z całej Europy w celu wspierania systematycznej i regularnej wymiany wiedzy i innowacji zorientowanych na praktykę. Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2022 r.

 

  • Możliwości finansowania w ramach programu „Horyzont Europa” projektów dotyczących zdrowia gleby – obecnie w ramach programu „Horyzont Europa” odbywa się 8 otwartych zaproszeń do składania wniosków związanych z misją „Umowa w sprawie gleby dla Europy”. Całkowity budżet dostępny na te zaproszenia wynosi 62 mln euro. Tematy obejmują doradztwo glebowe, łączenie zdrowia gleby z odżywczą i bezpieczną żywnością, zachęty i modele biznesowe oraz tworzenie żywych laboratoriów w celu promowania zdrowia gleb.

 

  • Nagroda Horizon Impact Award 2022– w dniu 6 stycznia 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję nagrody Horizon Impact Award, nagrody przyznawanej projektom finansowanym przez UE, których wyniki wywarły wpływ społeczny w Europie i poza nią. Nagrody o wartości 25 000 € dla każdego zwycięzcy. Wnioski do 8 marca 2022 r.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate