Rolnictwo węglowe – zostań członkiem Grupy Tematycznej ENRD!

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) zaprasza do udziału w pracach nowej Grupy Tematycznej ENRD ds. rolnictwa węglowego.

 

Jak określono w unijnym prawie o klimacie, rolnictwo i leśnictwo mają do odegrania ważną rolę w osiąganiu unijnego celu zerowej emisji netto do 2050 r. oraz 55% redukcji tej emisji do 2030 r. W projekcie rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa w ramach pakietu „Fit for 55” określono cel, jakim jest aby sektor gruntów był neutralny dla klimatu do 2035 r.

Plany strategiczne WPR będą kluczowym narzędziem promowania ulepszonych działań i praktyk w zakresie gospodarowania gruntami, które ograniczają emisje gazów cieplarnianych, zwiększają sekwestrację dwutlenku węgla i zapewniają zachęty dla zarządców gruntów, rolników i leśników do zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony zasobów węgla.

Jako kluczowy element Zielonego Ładu, w grudniu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie zrównoważonego cyklu węglowego, w którym promuje zwiększanie skali rolnictwa jako ekologicznego modelu biznesowego i określa serię krótko- i średnioterminowych działań, które mają stawić czoła obecnym wyzwaniom, aby to osiągnąć.

 

Proponowana Grupa Tematyczna (TG) ds. rolnictwa węglowego jest okazją do zgromadzenia przedstawicieli państw członkowskich i zainteresowanych stron w celu przedyskutowania możliwości zwiększenia skali rolnictwa węglowego. W tym kontekście TG  skoncentruje się na:

  •  zbadaniu, w jaki sposób można osiągnąć intensyfikację działania w zakresie rolnictwa węglowego poprzez WPR, w tym określenie kluczowych warunków sprzyjających, które muszą być spełnione;
  • określeniu sposobów, w jakie różne interwencje WPR mogą być wykorzystane do wspierania rolnictwa węglowego oraz jakie inne wsparcie jest wymagane, aby zachęcić do stosowania praktyk związanych z rolnictwem węglowym;
  • wymianie doświadczeń i inicjatyw podejmowanych obecnie w państwach członkowskich w zakresie rolnictwa węglowego oraz omówienie sposobów ich zwiększenia i przeniesienia do innych sytuacji związanych z rolnictwem w UE.

 

TG będzie składać się z niedużej liczby, ale dedykowanych i zaangażowanych interesariuszy z różnych części Europy, którzy zobowiążą się do udziału w dwóch spotkaniach i związanych z nimi działaniami pomiędzy spotkaniami. Spotkania będą prowadzone w języku angielskim bez tłumaczenia ustnego. W przypadku większej liczby zgłoszeń, uczestnicy zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów:

Warunki niezbędne:
  • Zobowiązanie do udziału w dwóch posiedzeniach TG (orientacyjnie 24.03.2022 oraz w czerwcu 2022 r.). Obecnie przewiduje się, że pierwsze spotkanie odbędzie się w formie wirtualnej.
  • Doświadczenie praktyczne, doświadczenie polityczne lub znajomość niektórych aspektów „rolnictwa węglowego” w odniesieniu do sektorów rolnictwa i leśnictwa.
  • Zdolność i chęć wzięcia udziału w dyskusjach na temat rozwoju i intensyfikacji rolnictwa węglowego.
Warunek dodatkowy:
  • Zobowiązanie do angażowania się w dyskusje i komunikowania wyników TG z innymi interesariuszami.

 

Zgłoszenia do prac w ramach Grupy Tematycznej ds. rolnictwa węglowego należy przekazać  najpóźniej do 28 lutego 2022 roku.