Satelitarne innowacje rolnicze

Polska Grupa Operacyjna „SatAgro” w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pracuje nad optymalizacją nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych. Optymalizacja nawożenia wpływa pozytywnie na zarządzanie glebą w kontekście bilansu mikro i makro elementów, oraz brak sytuacji  nadmiernego nawożenia przede wszystkim azotowego. Prowadzi to również to optymalizacji nawadniania poprzez bardziej efektywne magazynowanie wody w niskich i średnich warstwach gleby.

 

Tytuł projektu: Innowacje organizacyjne technologiczne oraz marketingowe w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych

 

Opis projektu:

Celem operacji jest wytworzenie innowacji technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych. Innowacje w zakresie precyzyjnego nawożenia azotem dotyczą dostępnych od niedawna rozwiązań i usług, które zostaną udoskonalone, natomiast innowacje w zakresie precyzyjnego nawadniania doprowadzą do powstania nowych rozwiązań. Projekt wynika z potrzeb ograniczania kosztów produkcji, emisji gazów cieplarnianych, zużywania wody oraz automatyzacji procesów zarządzania w gospodarstwach rolnych. Jego realizacja ma mierzalny wkład istotna dla rozwoju rolnictwa precyzyjnego w Polsce, które jest jedną z najszybciej rosnących gałęzi branży rolno-spożywczej. Jeden z członków grupy, SatAgro, posiada najdłuższe na polskim rynku doświadczenie dotyczące tworzenia map do precyzyjnego nawożenia opartego na indeksach roślinności i zobrazowaniu satelitarnym. Planowane prace, dotyczące precyzyjnego nawożenia oraz nawadniania, są wynikiem rozeznania rynku oraz konsultacji z rolnikami, przedsiębiorcami i korporacjami. Grupą docelową projektu i wytworzonych narzędzi i usług są gospodarstwa posiadające podstawowe zaplecze aby wdrożyć rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego, a także duże podmioty dołączające ofertę cyfrowych usług rolniczych do swojej podstawowej działalności.

 

Główne korzyści:

Główne korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji to ulepszenie dwóch innowacji oraz wytworzenie dwóch innowacji. Ulepszona innowacja technologiczna w zakresie precyzyjnego nawożenia azotem umożliwi gospodarstwom dopasowanie dawek do rzeczywistych potrzeb pokarmowych uprawy. W wyniku tego poprawie ulegnie opłacalność produkcji, jakość plonów, a także stan środowiska, głównie w związku z ograniczonym przedostawaniem się azotu do wód gruntowych i powierzchniowych. Ulepszona innowacja organizacyjna opiera się na rozwoju rozwiązań w zakresie zarządzania opłacalnością produkcji w różnych częściach pól uprawnych. Nowa innowacja skupiają się na problematyce nawadniania. Nowa innowacja technologiczna opiera się na wypracowaniu rozwiązań pozwalających na automatyczne wytwarzanie map aplikacyjnych do nawadniania pozwoli rolnikom optymalizować zużycie wody. Wiąże się to dodatkowo z opracowaną w projekcie innowacją organizacyjną dotyczącą definicji i wizualizacji stref opłacalności nawadniania. Oprócz umożliwienia redukcji kosztów, opracowane rozwiązania pozwolą znacznie ograniczyć ryzyko katastrofalnych strat wynikających z przesuszenia uprawy. Wszystkie opracowane w ramach operacji rozwiązania będą dostępne dla gospodarstw i innych użytkowników końcowych poprzez interfejs serwisu internetowego SatAgro.

 

Czas realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2022-12-31

Źródła finansowania operacji: Środki własne, kredyt, wsparcie publiczne.

Całkowity budżet operacji: 3 295 996,072 zł.

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): 60610913045 (gmina Parczew).

Słowa kluczowe: nawożenie i składniki odżywcze

Strona internetowa: www.satelitarneinnowacjerolnicze.pl