Innowacyjny system ekologicznej produkcji gęsiny o podwyższonych walorach dietetycznych

Grupa Operacyjna EPI „Idziemy GęśECO” realizuje w ramach działania „Współpraca” projekt pn. „Innowacyjny system ekologicznej produkcji gęsiny o podwyższonych walorach dietetycznych„, którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii chowu ekologicznego gęsi w oparciu o pasze objętościowe z użytków zielonych poddanych renowacji z zachowaniem bioróżnorodności siedlisk.

 

Projekt składa się z części inwestycyjnej i badawczej.

W pierwszym etapie będą wykonane wszystkie prace inwestycyjne związane z modernizacją budynku inwentarskiego oraz częścią budynku, w którym będzie zlokalizowana chłodnia, pomieszczenie ubojowe i rozbiórkowe, ogrodzeniem, zakupem maszyn i urządzeń oraz ich instalacją.

W ramach etapu drugiego będą realizowane badania, których zakres obejmuje:

1. Opracowanie koncepcji renowacji TUZ na podstawie panujących warunków glebowo-wodnych – sposób podsiewu oraz skład mieszanek do podsiewu.

2. Łąkarskie prace terenowe i laboratoryjne.

3. Opracowanie koncepcji żywienia gęsi w warunkach doświadczalnych i modyfikacja koncepcji.

4. Badania na gęsiach: przyrosty masy ciała – ważenia raz w miesiącu, wydajność rzeźna, upadki – obserwacje, zużycie paszy/niewyjady, zdrowie zwierząt: badania kału – na obecność pasożytów i ich jaj – pod koniec tuczu, badania krwi – morfologia z leukogramem oraz oznaczenie wskaźników biochemicznych w osoczu: aminotransferaza asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT), rójglicerydy (TG), cholesterol, białko całkowite, albuminy, glukoza + związki reagujące z kwasem tiobarbiturowym (TBARS i TAS).

5. Badania jakości mięsa: skład podstawowy mięsa, profil kwasów tłuszczowych, zawartość wit E, stopień utleniania mięsa w trakcie przechowywania, składniki mineralne, badania konsumenckie – ocena organoleptyczna mięsa – panel ekspercki.

Badania prowadzone będą przez 2 lata, przy zastosowaniu ekstensywnego modelu tuczu do wieku 24 tygodni. Rezultatem projektu będzie opracowanie koncepcji renowacji TUZ na podstawie panujących warunków glebowo-wodnych oraz składu mieszanek do podsiewu. Rezultat operacji będzie mieć cechy uniwersalności, które pozwolą na ich adaptację do potrzeb i warunków panujących w innych gospodarstwach posiadających znaczny areał trwałych użytków zielonych na glebach organicznych, wymagających renowacji celem przywrócenia ich funkcji produkcyjnych na potrzeby żywieniowe zwierząt trawożernych (gęsi oraz zwierząt przeżuwających). Będzie on mógł być wykorzystywany również przy hodowli innych zwierząt w celach żywieniowych, w szczególności innego drobiu. Opracowana mieszanka traw i motylkowych, poprzez publikacje i udostępnianie wyników badań innym producentom, będzie mogła być wykorzystana w innym gospodarstwach o podobnej strukturze gleb i stosunkach wodnych.

 

Rezultat projektu, czyli opracowana koncepcja renowacji TUZ będzie mogła być wykorzystywana również przy hodowli innych zwierząt w celach żywieniowych, w szczególności innego drobiu. Opracowany, ekologiczny, innowacyjny system chowu/tuczu gęsi, służący produkcji gęsiny o podwyższonych parametrach dietetycznych, będzie mógł być wprowadzany w innych gospodarstwach. Poprawa stosunków wodnych i opracowanie odpowiedniej mieszanki traw, motylkowatych i ziół będzie służyło zapewnieniu dobrej bazy paszowej gospodarstwa, ale również utrzymaniu bioróżnorodności na użytkach zielonych. Wysoka wartość odżywcza zielonki, między innymi wysoka zawartość w niej białka, pozwoli na mniejsze zużycie paszy treściwej, w tym komponentów białkowych, a to obniży koszty żywienia, ale również patrząc szerzej przełoży się mniej mniejsze obciążenie środowiskowe produkcji gęsiny – produkcja paszy treściwej i jej przerób, a następnie transport. Do innych korzyści realizacji operacji należą: – wzbogacenie asortymentu dostępnych produktów ekologicznych o podwyższonych walorach dietetycznych, – zwrócenie uwagi innym producentom/gospodarstwom na potrzebę renowacji użytków zielonych – zmiana składu botanicznego, zabiegi służące poprawie/dostosowaniu stosunków wodnych na TUZ, dla optymalizacji bazy paszowej gospodarstw w dobie zachodzących zmian klimatycznych. – opracowanie sposobu/technologii zakiszania zielonki pod kątem wykorzystania kiszonek z żywieniu gęsi w warunkach ekologicznych – uzyskanie kiszonki o dobrej jakości i wysokiej wartości odżywczej dla gęsi.

 

Źródła finansowania operacji: środki EFRROW, krajowe środki publiczne, środki prywatne lidera grupy.

Całkowity budżet operacji: 7 185 984,81 zł.

Główna lokalizacja realizacji projektu (NUTS3): PL427 szczecinecko-pyrzycki.

lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL428 szczeciński.

Strona internetowa: https://idziemygesiego.pl/