Zaproszenie do udziału w konkursie dla Partnerów KSOW

W dniu 12 stycznia br. został ogłoszony konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji (projektów), które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022–2023.

Jest to już 6 konkurs skierowany do partnerów sieci, począwszy od 2017 roku. W ramach bieżącego konkursu będzie możliwość realizacji operacji na poziomie regionalnym (tj. projektów obejmujących zasięgiem grupę docelową z maksymalnie 3 województw – składanych do urzędów marszałkowskich) i krajowym (tj. projektów obejmujących zasięgiem grupę docelową z co najmniej 4 województw – składanych do CDR).

W ramach konkursu do rozdysponowania przeznaczono kwotę przeszło 36,8 mln zł, z czego w urzędach marszałkowskich do dyspozycji w 2022 r. jest 12,8 mln zł, a w Centrum Doradztwa Rolniczego, na przedsięwzięcia o zasięgu krajowym 24 mln zł – po 12 mln zł w 2022 i 2023 r.

Konkurs jest skierowany do wszystkich podmiotów zarejestrowanych w bazie partnerów KSOW na stronie internetowej www.ksow.pl , które chcą działać na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Wnioski będzie można składać od 14 do 28 lutego 2022 r. do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie (CDR) i 16 urzędów marszałkowskich w zależności od obszaru  realizowanej operacji.

Konkurs składa się z 3 etapów:

1) złożenie wniosków o wybór operacji,

2) zawarcie umów na realizację operacji,

3) złożenie wniosków o refundację i wypłata środków.

Z partnerami KSOW, których operacje zostaną wybrane, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i samorządy województw będą zawierać umowy na realizację operacji.

Realizacja operacji zgłoszonych do urzędów marszałkowskich i operacji jednorocznych zgłoszonych do CDR zakończy się w dniu 31 października 2022 r., a realizacja operacji dwuletnich zgłoszonych do CDR zakończy się w dniu 31 października 2023 r. W przypadku każdej operacji, zarówno jednorocznej, jak i dwuletniej, koszty kwalifikowalne można ponosić najpóźniej do dnia złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o refundację. Realizacja projektów jest prefinansowana ze środków własnych partnerów KSOW, które następnie są im zwracane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych ze środków PROW 2014–2020. Katalog tych kosztów jest określony m.in. w Regulaminie konkursu.

Projekty mogą być realizowane w ramach następujących działań planu działania KSOW na lata 2014–2020:

 • działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
 • działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
 • działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
 • działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
 • działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
 • działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
 • działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
 • działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Projekty powinny dotyczyć wymiany oraz upowszechniania wiedzy i doświadczeń w zakresie następujących tematów:

 • Klimatu, środowiska i biogospodarki;
 • Przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz poprawy sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw;
 • Tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi – ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych;
 • Rozwoju lokalnego;
 • Nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Ograniczania strat i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw żywności;
 • Zarządzania wodami opadowymi, w tym małej retencji i oszczędnego gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Projekty mogą być realizowane m.in. w następujących formach: szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, targi, wystawy, wyjazdy studyjne krajowe, publikacje, audycje w telewizji i radiu, informacje na stronach internetowych.

Zachęcam wszystkich partnerów KSOW, którzy chcą działać na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, do składania swoich propozycji operacji w ramach konkursu nr 6/2022. Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumentację konkursową znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich oraz stronie internetowej http://ksow.pl/. Tych, którzy nie są partnerami KSOW, zachęcam do zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW na portalu http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html  co umożliwi udział w konkursie.

Dodatkowo będą prowadzone indywidualne konsultacje dla partnerów KSOW, którzy mają pomysł na realizację operacji, ale nurtują ich wątpliwości i mają dodatkowe pytania dotyczące konkursu, dlatego też warto śledzić portal KSOW (http://ksow.pl/ ) na którym zamieszczane są informacje o konsultacjach organizowanych przez CDR i urzędy marszałkowskie w poszczególnych województwach.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Norbert Kaczmarczyk