„E-sieciowanie” – analiza projektu zrealizowanego przez brokerów Sieci SIR

Zachęcamy do zapoznania się z analizą operacji „E-sieciowanie” zrealizowanej przez brokerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

W latach 2020-2021 pracownicy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  (PODR) zrealizowali operację „e-sieciowanie”. Jej celem było utworzenie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Przedmiotem tej operacji była organizacja i przeprowadzenie e-spotkań z rolnikami przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami mogącymi wchodzić w skład  The European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability grup (EPI-AGRI). Spotkania miały charakter cykliczny i przeprowadzone były z wykorzystaniem narzędzi ICT w czterech etapach. W pierwszym etapie  zrealizowana została e-kampania marketingowa operacji (m.in. przez fora społecznościowe, platformy branżowe), a także cykl spotkań z brokerami PODR w Lubaniu w celu naboru uczestników do  drugiego etapu operacji. Na tym etapie uczestnicy zostali podzieleni na grupy tematyczne. Problematyka grup została dostosowana do potrzeb zgłoszonych przez uczestników i specyfiki regionu. Koncentrowała się wokół następujących zagadnień: krótkie łańcuchy dostaw żywności, ochrona środowiska, biogospodarka, przeciwdziałanie zmianom klimatu i racjonalne gospodarowanie wodą. Drugi etap obejmował organizację i realizację cyklu e-spotkań grup tematycznych z coachem. Efektem przeprowadzonych działań coachingowych było utworzenie nieformalnych grup operacyjnych działających na rzecz innowacji. Etap trzeci polegał na pracy grup operacyjnych nad projektami innowacji. Uczestnicy grup wspierani byli cyklem e-spotkań realizowanych według metodyki procesów coachingu. Efektem tego etapu było złożenie przez uczestników operacji wniosków w IV naborze działania „Współpraca w ramach PROW 2014-2020”. Wykorzystanie metod coachingu w procesie tworzenia grup operacyjnych EPI ma charakter innowacyjny, ponieważ jest jednym z pierwszych takich działań.

Pobierz analizę