Komisja Europejska przyjęła nową strategię mającą na celu poprawę jakości gleb

W dniu 17 listopada 2021, Komisja Europejska przedstawiła nową strategię UE w zakresie podnoszenia jakości gleby, jako jednego z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego i zwiększania różnorodności biologicznej.

Zdrowa gleba stanowi podstawę 95% spożywanej przez nas żywności. Gleba to również ponad 25% bioróżnorodności na świecie a jednocześnie jest największym lądowym magazynem węgla organicznego na świecie. Jednak 70% gleb w Unii Europejskiej nie jest w dobrym stanie. Intensyfikacja produkcji rolniczej, w szczególności tej prowadzonej w systemach przemysłowych, brak stosowania płodozmianu czy innego systemu rotacyjnego uprawy, a także brak optymalizacji stosowania nawozów mineralnych, oraz chemizacji, spowodowało wiele negatywnych procesów, w tym zmniejszanie ilości materii organicznej w glebie czy jej erozję. Strategia określa ramy zawierające konkretne środki ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania gleb oraz proponuje zestaw dobrowolnych i uregulowanych prawnie działań. Strategia ta ma na celu zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie na gruntach rolnych, zwalczanie pustynnienia, przywrócenie zdegradowanych gruntów i gleb oraz zapewnienie zdrowego stanu wszystkich ekosystemów glebowych do 2050 r.

Strategia wzywa do zapewnienia takiego samego poziomu ochrony gleby, jaki istnieje w przypadku wody, środowiska morskiego i powietrza w całej Unii Europejskiej. Nastąpi to poprzez przedstawienie do 2023 r. propozycji dotyczącego nowego prawa o ochronie gleby, po przeprowadzeniu oceny skutków i szerokich konsultacjach z zainteresowanymi stronami oraz państwami członkowskimi. Strategia mobilizuje również niezbędne zaangażowanie społeczne i zasoby finansowe, dzielenie się wiedzą w tym temacie oraz promuje zrównoważone praktyki gospodarowania glebą i ich monitorowanie, wspierając ambicje UE dotyczące globalnych działań na rzecz gleby.

Soil Strategy EU (wersja angielska)