Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – weź udział w konsultacjach trzeciej wersji Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych, prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag i komentarzy w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku.

Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ), zgodnie z prawem polskim i UE, podlegają projekty strategii, planów i programów m. in. w  rolnictwie. Opracowana w ramach niniejszego postepowania Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ocenia możliwe skutki dla środowiska wynikające z realizacji proponowanych instrumentów wsparcia. Jej wykonanie regulowane przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247).

 

Materiały do pobrania oraz formularz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zgłaszania uwag i komentarzy udostępniony jest na stronie internetowej resortu ronictwa pod linkiem: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko 

 

Źródło: MRiRW