Październikowy newsletter EIP-AGRI już dostępny! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z październikowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

 

W bieżącym numerze znajdziecie m.in.  następujące informacje:

 • Grupa Operacyjna z Bułgarii utworzyła mobilny zespół badaczy, którzy odwiedzają hodowle owiec i przeprowadzają badania w gospodarstwach.  Pracując bezpośrednio z rolnikami opracowują zalecenia dotyczące poprawy wydajności ich produkcji.

 

 • Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego na Węgrzech (ÖMKi)  prowadzi w gospodarstwie badania nad dawnymi odmianami zbóż, które można uprawiać metodami ekologicznymi.

 

 • Zaproszenie do udziału w seminarium nt. leśnictwa, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2021 r. Wymiana wiedzy, współpraca, edukacja, szkolenia i doradztwo mogą uwolnić społeczno-gospodarczy i środowiskowy potencjał lasów dla obszarów wiejskich UE. Seminarium ma na celu wzmocnienie systemów wiedzy i innowacji o leśnictwie w celu wspierania zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

 • Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących danych o gospodarstwie, które zaplanowano na 9-10 grudnia 2021 r. Technologie cyfrowe i rozwiązania oparte na danych mogą pomóc rolnikom pracować bardziej precyzyjnie, wydajniej i w sposób zrównoważony. Warsztaty zgromadzą rolników i doradców, dostawców technologii, przedstawicieli grup operacyjnych, programu „Horyzont 2020” i innych innowacyjnych projektów.

 

 • Projekt MIXED –  wielopodmiotowy projekt programu Horyzont 2020 wspierający rozwój europejskich systemów rolnictwa mieszanego i agroleśnictwa. Systemy mieszane optymalizują wydajność i wykorzystanie zasobów, redukują emisje gazów cieplarnianych i wykazują większą odporność na zmiany klimatu dzięki uwzględnieniu korzyści i ograniczeń agronomicznych, technicznych, środowiskowych, ekonomicznych, instytucjonalnych, infrastrukturalnych i społecznych.

 

 • Rozpoczęcie misji UE: „Soil Deal for Europe” – Komisja Europejska uruchomiła pięć nowych misji UE, w tym jedną zatytułowaną „Porozumienie dotyczące gleby dla Europy”, której celem  wzmocnienie transformacji w kierunku zdrowych gleb. Inne działania obejmują konkretne zaproszenia w ramach programu „Horyzont Europa”, międzynarodowe konsorcjum badawcze oraz kampanię EIP-AGRI na temat zdrowia gleby.

 

 • Do pobrania materiały z  19. Posiedzenia stałej podgrupy EIP-AGRI ds. innowacji w rolnictwie, które odbyło się w dniu 23 września 2021 r.

 

 • Film na temat agroekologii we Francji (z projektu Interreg NWE FABulous Farmers)

 

 • Zestaw narzędzi do monitorowania rolnictwa – DIONE Toolbox proponuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnego monitorowania rolnictwa dla rolników i europejskich agencji płatniczych. Obejmuje ulepszone mapy poszczególnych rodzajów upraw, automatyczne rozpoznawanie nieprodukcyjnych obszarów proekologicznych (EFA), ocenę efektywności środowiskowej i zgodności, mapy właściwości gleby i zdjęcia ze znacznikami geograficznymi. Zestaw narzędzi został opracowany w ramach projektu Horyzont 2020.

 

 • Otwarte zaproszenie dla dostawców usług w zakresie innowacji cyfrowych – SmartAgriHubs oferuje finansowanie dostawcom usług w zakresie innowacji cyfrowych. Obejmuje to ogólny cykl życia usługidotyczący opracowywania, konfigurowania, oferowania, świadczenia, testowania, walidacji, udoskonalania oraz ulepszania usług na rzecz transformacji cyfrowej i innowacji. Możesz otrzymać 70 lub 100% dofinansowania na pokrycie kosztów kwalifikowalnych.

 

 • W konkursie myEUspace zostaną przyznane nagrody (do 65 000 EUR) zespołom, które opracowały innowacyjne rozwiązania komercyjne wykorzystujące dane dotyczące przestrzeni kosmicznej UE z programów Galileo i/lub Copernicus. Jednym z 6 obszarów zastosowań jest „rolnictwo satelitarne”. Termin składania wniosków – 15 listopada.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate