Reforma systemu nasiennictwa w UE

W chwili obecnej trwają konsultacje w sprawie nowych przepisów Unii Europejskiej w zakresie dotyczących roślinnego i leśnego materiału rozmnożeniowego. Celem jest ujednolicone przepisów we wszystkich krajach członkowskich i  dostosowanie do  celów politycznych Europejskiego Zielonego Ładu.

Komisja Europejska opracowała dokument Inception Impact Assesment dotyczący dostosowania prawodawstwa UE w zakresie materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego do celów politycznych Zielonego Ładu i związanych z nim strategii „Od pola do stołu” oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności i adaptacji do klimatu.

Zmiana ta ma na celu:

  • dostosowanie prawodawstwa UE dotyczącego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego do celów politycznych Zielonego Ładu i związanych z nim strategii „Od pola do stołu”, unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, europejskiej strategii cyfrowej i strategii leśnej;
  • wspieranie rozwoju technicznego, zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu systemów rolno-spożywczych i lasów oraz ochrona różnorodności biologicznej, a także roślinnych i leśnych zasobów genetycznych;
  • usunięcie barier w handlu na jednolitym rynku.

Ten plan działania jest otwarty na opinie przez 4 tygodnie. Nadesłane uwagi posłużą do dopracowania inicjatywy. Komisja podsumuje otrzymane opinie w sprawozdaniu z konsultacji i wyjaśni, z jakich powodów zdecydowała się uwzględnić niektóre propozycje, a innych nie mogła wziąć pod uwagę

 

Dokument dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej. Konsultacje trwają do 13 lipca 2021 r.