Wdrożenie innowacyjnych elementów technologicznych w procesie wylęgu kaczek w celu ograniczenia zakażeń mikrobiologicznych i poprawy jakości zdrowotnej i dobrostanu lężonych piskląt

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Grupy Operacyjnej „EPI.AMI.EU” realizowanym w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opis projektu

W ostatnich latach coraz powszechniej na stołach polskich gości kaczka – zarówno w postaci tuszki jak i elementów i produktów gotowych. AMI-AGRO jest wiodącym producentem drobiu wodnego w Polsce i Europie. Od wielu lat przoduje w produkcji gęsi, a w ostatnim czasie intensywnie rozwija produkcję kaczek na terenie kraju. Do niedawna znaczna ilość piskląt kaczych była sprowadzana z zagranicy. Rozwój produkcji kaczek na terenie kraju – w tym własnych stad rodzicielskich i potencjału wylęgarni są bardzo istotne zarówno z punktu ekonomicznego jak i epidemiologicznego. Możliwość lężenia piskląt kaczych w kraju uniezależnia od zagranicznych dostawców co wpływa na stabilność podaży piskląt kaczych jest szczególnie istotne w sytuacji występowania epidemii chorób takich jak grypa ptaków czy chorób przenoszonych drogą pionową – poprzez jajo z matki na potomstwo. W przypadku lężenia ptaków z ferm krajowych, od sprawdzonych hodowców ograniczone zostanie występowanie chorób zakaźnych ptaków (niewystępujących powszechnie w Polsce, a migrujących z innych krajów z wraz importowanymi pisklętami) ułatwiając jednocześnie kontrolę lekarsko-weterynaryjną. Nowopowstała wylęgarnia kaczek została zaprojektowana jako bardzo nowoczesny zakład spełniający restrykcyjne wymogi sanitarne i charakteryzujący się wysoką bioasekuracją dla tego typu obiektów. Wyposażenie wylęgarni w nowoczesne systemy dezynfekcji, selektywna i bezdotykowa eliminacja ospadu i zamarłych embrionów i półautomatyczne urządzenia do wybierana piskląt z opcją automatycznego liczenia i pakowania piskląt sprawi, iż będzie to najnowocześniejszy zakład wylęgu drobiu wodnego w Europie, produkujący pisklęta o wysokiej wartości biologicznej. Innowacyjne urządzenia niestosowane do tej pory w wylęgarniach drobiu wodnego pozwolą na lepszą higienizację procesu inkubacji i lęgu i wczesne usunięcie zamarłych zarodków ograniczając tym samym potencjalne zakażenia klujących się piskląt. Zdrowsze pisklęta o wyższej wartości biologicznej, krócej oczekujące na transport na fermy dzięki automatyzacji i skróceniu czasu pakowania będą mniej zestresowane i będą lepiej odchowywać się na fermach przynosząc zysk hodowcom. Zastosowanie innowacyjnych na skalę europejską rozwiązań, niestosowanych dotychczas w żadnej wylęgarni drobiu wodnego w Polsce znacznie poprawi zdrowie klujących się piskląt kaczych. Dezynfekcja jaj przed nakładem z użyciem nowoczesnej myjki, wykrywanie jaj z uszkodzeniami skorupy, właściwe ustawienie jaj dzięki lokalizatorowi posadowienia komory powietrznej i skuteczniejsze usuwanie zamarłych jaj w trakcie inkubacji do zamkniętego systemu transportu i magazynowania odpadów spowodują, iż poprawi się jakość środowiska produkcyjnego, a co za tym idzie wylęgowość i zdrowie piskląt kaczych. Aby potwierdzić przewidywany efekt, przeprowadzone zostaną badania naukowe przez zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzony przez profesora Andrzeja Gawła. Badania będą dwuetapowe – pierwsza część dotyczyć będzie analizy mikrobiologicznej jaj, rozwijających się zarodków i piskląt w pierwszych dniach życia przed wprowadzeniem innowacyjnych urządzeń higienizacyjnych i określających zamieranie zarodków, a drugi etap badań – po zamontowaniu urządzeń. Badania obejmować będą ocenę ilościowa i jakościową bakterii i grzybów na powierzchni skorupy jaja, białka i żółtka przed nałożeniem do inkubatora (przed i po dezynfekcji).

 

Największe korzyści

Produktem innowacyjnym niniejszego projektu będzie otrzymanie zdrowego pisklęcia nie zakażonego w procesie wylęgu i o podwyższonym poziomie dobrostanu, a przez to odporniejszego na choroby w porównaniu z pisklętami dostępnymi aktualnie na rynku. Przyczyni się do tego wylęg piskląt w innowacyjnym, jedynym w Polsce zakładzie wylęgowym posiadającym ciąg technologiczny umożliwiający mycie jaj z wstępną dezynfekcją oraz detekcją tłuczek świetlnych i ich natychmiastową eliminacją, podwójną automatyczną kontrolą z detektorem bicia serca i równoległą segregacją rodzajową jaj nieprzydatnych w 15 i 25 dniu inkubacji, automatyczne, natychmiastowe selektywne usuwanie odpadów w bezkontaktowym systemie VACUM do zamkniętych zbiorników odpadów, znajdujących się poza strefą produkcyjną uniemożliwiając potencjalne zakażenie jaj pozostałych z prawidłowym rozwojem zarodka oraz półautomatyczne wybieranie piskląt kaczych z automatycznym liczeniem i modułem pakowania piskląt do pojemników transportowych eliminując stres piskląt związany z manualnym i długim czasowo niniejszym procesem. Ponadto cały proces technologiczny lęgu w zakresie etapów kontrolnych i detekcji jaj pełnowartościowych oraz eliminacji i selekcji rodzajowej odpadów będzie sterowany komputerowo z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych na wszystkich poszczególnych etapach procesu lęgu. Wymienione elementy znacząco podwyższą dobrostan rozwijających się zarodków i wyklutych piskląt poprzez lepsze dostosowanie warunków do ich indywidualnych potrzeb. Pisklęta będą cechowały się lepszą zdrowotnością dzięki komputerowej regulacji warunków środowiskowych: temperatury, wilgotności i zawartości dwutlenku węgla oraz usuwaniu uszkodzonych jaj i zamarłych zarodków, potencjalnego źródła patogenów. Zapobiegnie zakażeniom poziomym jaj i ograniczy zakażenia przyranne okolicy pępka – główną przyczynę podawania antybiotyków od pierwszego dnia życia ptaków. Zdrowsze, odporniejsze, lężone w warunkach dobrostanu pisklęta kacze mogą być następnie odchowywane bez antybiotyków i będą poszukiwanym i chętnie kupowanym produktem. Planowana strategia marketingowa opierać się będzie na przedstawieniu przewag konkurencyjnych znacznie ulepszonego produktu, popartych posiadanymi danymi statystycznymi i będzie adresowana do hodowców kaczek w kraju ale także do odbiorcy zagranicznego. Zdrowe pisklę wolne od specyficznych drobnoustrojów o wysokim poziomie odporności oraz jakosci zdrowotnej i podwyższonym poziome dobrostanu, dające gwarancję dobrego zdrowia w dalszym etapie chowu a przez to zmniejszania lub całkowitej eliminacji stosowania antybiotyków będzie hasłem przewodnim planowanej strategii. Wpasowuje się ona w założenia polityki UE i Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 25 października 2018 roku. Strategia marketingowa będzie obejmować szerokie oraz ogólnodostępne działania informacyjne i reklamowe w Internecie i rezygnację z ulotek reklamowych i banerów oraz bezpośrednie spotkania w postaci konferencji mających na celu edukację konsumentów i hodowców w kwestiach dobrostanu zwierząt i ograniczeniu stosowania antybiotyków, a także reklamy w czasopismach branżowych. Strategia marketingowa będzie korespondowała z europejskimi i światowymi trendami występującymi na rynku żywnościowym. W strategii marketingowej podniesione będą także następujące kwestie: – produkt krajowy, – sprzedawane pisklęta (jako produkt rozszerzony) – zawiera oprócz produktu rdzennego: jakość, markę, system jakości, rękojmię, gwarancję zdrowotności, dostawę, i serwis zootechniczny.

 

Czas realizacji projektu: od 2021-05-11 do 2022-12-31

Źródła finansowania: środki własne konsorcjantów

Budżet projektu: 8.368.725,58 zł

Obszar realizacji: PL 416, PL 514

Strona internetowa: www.epi.ami.com.pl