Teledetekcja wkracza na pola! Projekt Grupy Operacyjnej EPI – Teledis

Rewolucja technologiczna w rolnictwie trwa. Ostatnie dziesięciolecie wyróżnia się szybką elektronizacją i automatyzacją stosowanych w świecie przemysłu technologii produkcji. Sprzyja temu olbrzymi postęp w zakresie transferu informacji oraz zdecydowane przyspieszenie prac nad zastosowaniem w praktyce sztucznych sieci neuronowych (SSN).

W ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany jest projekt Grupy Operacyjnej „Teledis”, który dotyczy zastosowania bliskiej teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż – pszenicy i pszenżycie.

 

Grupę Teledis tworzą następujące podmioty:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego
  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB
  • Relayonit Sp. z o.o.
  • Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
  • Świętokrzyski Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach,
  • 2 rolników

Grupa Operacyjna Teledis współpracuje ze sobą  na podstawie zawartej  umowy konsorcjum, której liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2020-31.12.2022

 

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii do wykrywania i identyfikacji chorób roślin zbożowych. Proponowana innowacja wdrażająca wykorzystanie teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych wypełnia obszary w których tej nowatorskiej technologii nie stosowano dotychczas w żadnym zakresie. Dotyczy to nie tylko chemicznej ochrony zbóż, ale też innych roślin rolniczych i ogrodniczych, selekcji materiałów hodowlanych w przedsiębiorstwach hodowli i nasiennictwa roślin i leśnictwie. Proponowana technologia jest wreszcie potężnym narzędziem w ręku rolnika/producenta rolnego. Dzięki tej technologii producenci rolni będą mogli zwiększyć ilość i jakość plonu ziarna, a też innych płodów rolniczych i ogrodniczych jak i zmniejszających koszty produkcji.

 

Największe korzyści:

Głównym rezultatem projektu będzie innowacyjna baza wzorców chorób zbóż oraz nowatorskie w skali kraju oprogramowanie służące do klasyfikacji chorób zbóż. Opracowana w trakcie badań innowacyjna technologia zostanie zweryfikowana pod kątem skuteczności względem zastosowania dla różnych odmian i chorób pszenicy i pszenżyta. Dla pozytywnie zweryfikowanych odmian i chorób zostaną opublikowane wzorce oraz zalecenia stosowania technologii i oprogramowania. Zasadnicze funkcjonalności oprogramowania to:

1. Określenie rodzaju choroby na podstawie bazy wzorców (w oparciu o bliską teledetekcję i sieci neuronowe),

2. Tworzenie cyfrowej mapy przestrzennej upraw określającej precyzyjnie lokalizację chorób z dokładnością do 1 milimetra.

3. Możliwość tworzenia nowatorskiej bazy cyfrowej wzorców chorobowych na podstawie wykonanych zdjęć,

4. Możliwość eksportowania wyników analizy pola w formatach używanych przez zautomatyzowane maszyny (opryskiwacze) stosowane do opryskiwania upraw pestycydami.

W ramach badań zostanie również opracowana specyfikacja minimalnych parametrów dla urządzeń do teledetekcji wymaganych do skutecznego działania oprogramowania. Produkt pozwoli na wykonywanie niespotykanych dotąd map zdrowotnościowych o wysokiej dokładności dla upraw pszenicy i pszenżyta. Oprogramowanie wraz z bazą wzorców zostanie udostępnione w wersji bezpłatnej, co ma na celu promocję rozwiązania na szeroką skalę. Planowany jest udział konsorcjum w targach i konferencjach, gdzie prezentowana będzie nowa technologia. Przewidziano również popularyzację poprzez artykuły popularno-naukowe w branżowych czasopismach oraz publikację wyników w czasopismach naukowych.

 

Źródła finansowania: środki własne

 

Budżet projektu: 2 227 620 zł,

 

Obszar realizacji: 98-285 Wróblew – sieradzki, 05-870 Błonie – warszawski zachodni, 05-840 Brwinów – warszawski zachodni, 27- 425 Waśniów – kielecki

 

Słowa kluczowe: wykrywanie i identyfikacja chorób roślin zbożowych

 

Strona internetowa: https://teledis.pl/