Finisz naboru na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – wstępne dane!

12 maja 2021 r. minął termin ubiegania się o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami należało złożyć do Centrali ARiMR, a o dotrzymaniu terminu decydowała data ich wpłynięcia.

Do 12 maja do godz. 15.30 złożono 167 wniosków o pomoc. Na ostateczne dane trzeba będzie poczekać, ponieważ jeszcze do końca dnia – 12 maja, wnioski można było składać za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, ale również niewielkich przedsiębiorstw. Ma to pozytywnie wpływać na lokalny rozwój gospodarczy oraz utrzymywanie ścisłych związków geograficznych i społecznych między konsumentami a producentami i podmiotami zajmującymi się przetwórstwem.

O to wsparcie może ubiegać się grupa operacyjna na rzecz innowacji (EPI). W jej skład wchodzić powinno co najmniej 5 rolników. Musi ona posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, np. jako spółka cywilna. Wymaga się także, aby grupa EPI identyfikowała się numerem w krajowym systemie ewidencji producentów.

Pomoc dla grupy ma charakter ryczałtowy i wynosi 325 tys. zł, jeżeli w ramach realizacji zakupiony zostanie środek transportu i 280 tys. zł w pozostałych przypadkach, np. budowy lub remontu (z modernizacją) obiektów lub infrastruktury, zakupu instalacji lub wyposażenia, nabycia środków produkcji czy pokrycia kosztów bieżących.

 

Źródło: ARiMR